.RU

Становлення і розвиток вищої освіти на Україні

Курсова робота на тему

"Становлення і розвиток вищої освіти на Україні"


Вступ

У культурному надбанні українців Києво-Могилянська академія була, є і залишається явищем яке яскраво підтверджує розум і талант народу, його самовідданість і прагнення до самореалізації, самовиявлення. Майже 200 років Києво-Могилянська академія виконувала роль освітнього і культурного центру не лише в Україні, а й у Східній Європі. Та роль академії у культурному житті України не можна обмежувати лише цим. Вона мала ще одну історичну цінність – академія заклала підвалини для інтелектуального і культурного життя другої половини XVIII-XIX ст., її здобутками живилися Харківський та Київський університети, Київська духовна академія, численні школи та колегіуми, і Слов’яно-греко-латинська академія у Москві, Академічний університет в Петербурзі, школи в Росії, Білорусії, Сербії.

Її випускники займали високі пости у Війську Запорізькому, творили Гетьманську – козацьку державу, були носіями національно-визвольних ідей. Існуючи в умовах наступу на Україну російського великодержавного шовінізму, академія продовжувала поповнювати українську поезію, літературу, музику, науку новими здобутками що заперечували будь-які спроби довести другосортність нації.

Її діяльність заслуговує тим вищої оцінки, що вона розпочалась і здійснювалась в період, коли український народ був поневолений і його духовній культурі загрожувало знищення.

Академія з’явилася не за наказом згори, а була створена волею самого народу, а потім і сама живила його.

На Академію мав великий вплив загальноєвропейський історичний прогрес, який обумовив прийняття Україною ідей гуманізму та реформації, що виявилися в організаційній побудові української вищої школи, у змісті та обсязі предметів, що давали завершену гуманітарну освіту – апробовану в Європі систему «семи вільних наук».

Метою нашої курсової роботи є дослідити становлення і розвиток вищої освіти на Україні.

Предметом дослідження є процес навчання в Києво-Могилянській академії.

Об’єктом дослідження є діяльність Києво-Могилянської академії.

Джерелом роботи було опрацювання публікацій.

Робота складається зі вступу. з трьох розділів, висновку та списку літератури.

Становлення вищої освіти на Україні у XVI–XVII ст.

Києво-Могилянська академія з’явилася в період першого Українського національно-культурного відродження, що тривало майже два століття.

У XVI ст. майже всі українські землі були загарбані польськими магнатами й шляхтою. Жорстокий соціальний і національний гніт важким тягарем ліг на плечі трудового населення України. Річ Посполита прагнула духовно поневолити народ – чинила насильство над його культурою і мовою, насаджувала католицизм і унію. Але народні маси не корилися, адже у прогресивних українських колах визріла думка про те, що Річ посполита може знищити національне життя, культуру, і етнос.

Починаючи з XVII ст. починається новий період української історії, який характеризується появою буржуазних зв’язків. В конкретний період починають рости міста розширюється внутрішній і зовнішній ринок, збільшується кількість міського населення – ремісників, торговців різних категорій, посилюється і соціально-класова диференціація. Зростають і духовні сили українського народу, його національна свідомість. В умовах боротьби проти польсько-шляхетної експансії пробуджуючи інтерес українців до власної історії, мови, культури, традиціям.

Зрушення, які проходили в духовному житті українського народу, були частиною загального піднесення, яке переживала Європа в XV–XVI ст. відоме як Відродження.

Розповсюдженню ідей гуманізму епохи Відродження значною мірою сприяли представники України, які навчалися закордоном – в Краківському, Празькому та інших університетах, де Україна була відома під назвою Рутенії і Роксолани.

В Краківському університеті вихідці з України навчались з самого початку його заснування. Тільки в XV–XVI ст. отримували освіту вісімсот українців. При Краківському і Празькому університетах вже в XIV ст. існували спеціальні гуртожитки для українських і білоруських студентів. Вихідці з України вчились і в других зарубіжних університетах – в знаменитому паризькому Сорбоні, в університетах Германії. Вчились українські студенти також в Італії – в Болонії і Падуе. Переважна більшість українців по закінченню науки поверталась на батьківщину. Адже і тут потрібні були свої школи, підручники, вчителі, друкарі, вчені, письменники. Особливий внесок у захист і примноження національної культури зробили братства. Серед братчиків були високоосвічені люди – «міщани з поривами і сумнівами з прикметами та недоліками людей Відродження та Реформації». Діяльність братств була надзвичайно плідною. Братства дали людям знання, а це було найважливіше. Перше братство виникло у Львові в 1439 р. Його основу становили ремісники і торговці. Поступово кількість братств зростає. Створюються Рогатинське, Самбірське, Луцьке, Київське, Вінницьке та інші братства. Братства, а також окремі прогресивні діячі розгорнули на Україні книгодрукування. Це був дуже необхідний і важливий крок. Перша друкарня на Україні заснована в 1573 р. у Львові московським першодрукарем Іваном Федоровим. Після його смерті вона перейшла у власність Львівського братства.

Зразком високого рівня мистецтва друкування в Україні стала «Острозька біблія», яку в 1581 р. надрукував в Острозі Іван Федоров. Це перше повне видання біблії на слов’янській мові – результат тривалої і клопіткої праці українських вчених і руського першодрукаря.

Особливе місце серед видань кінця XVI ст. поч. XVII ст. займала полемічна література. Найбільш цікавими зразками полемічної літератури, які дійшли до наших часів, є «Ключ царства небесного» (1587) Р. Смотрицького «Апокрисис» (1597) Христофора Філамета, «Тренос» (1610) і «Версифікація» (1621) М. Смотрицького. Культурне відродження України готували саме полемісти, серед яких Мелетій Смотрицький, Юрій Рогатинець, Іван Вишенський, Захарій Копистецький та ін.

Аналізуючи цей період Д. Дорошенко писав, що натиск римокатолицизму і викликана ним релігійна боротьба спонукали українське громадянство до самооборони і створення в себе школи й просвіти на західноєвропейський зразок. У XVII ст. тут вибухає гострий конфлікт, що набирає характеру всенародного руху, об’єднує всі верстви українського народу. І саме в цій боротьбі український народ об’єднується, виховується і скріплюється почуття його національної свідомості, яке було приспане за кілька віків життя в умовах чужої державності і чужих впливів.

Провідну роль в історії українського народу на протязі багатьох століть відігравав Київ, який був головним культурним центром України. Тут велося інтенсивне будівництво, процвітали різні ремесла, живопис, архітектура, музика. При київських монастирях – Печерському, Софіївському і Михайлівському Золотоверхому та інших – були крупні бібліотеки, де створювалися і переписувалися книги. В монастирських школах навчали дітей.

На початку XVII ст. в Києві визначаються два освітні культурні осередки, тісно зв’язані між собою, – братство і група учених – просвітителів при Києво-Печерській лаврі на чолі з її архимадридом Єлисеєм Плетенецьким.

Київське братство з самого початку своєї діяльності заснувало школу, яка поклала початок першій вищій школі у Східній Європі. Ця школа мала латино-польське спрямування, тобто українська освіта прилучалася до культурних і освітніх надбань Заходу і Сходу через вивчення класичних мов.

Великий особистий внесок в розвиток Київської братської школи вніс православний український полководець, гетьман Війська Запорізького Петро Коношевич-Сагайдачний, який вступив у братство усім військом в 1620 р.

Традицію засновану Сагайдачним, – опікувати Київську братську школу і виявляти матеріальну й політичну підтримку – продовжували і інші гетьмани Війська Запорізького і України.

Без сумніву, що провідну роль в встановленні Київської школи, визначенні характеру і рівня навчання відіграли її ректори. Почесне місце серед них належить першому ректору і професору Й. Борецькому ученому і педагогу, відомому просвітителю і діячеві.

З іменем борецького тісно зв’язаний прогресивний напрямок в розвитку педагогічної думки на Україні в кінці XVI початку XVII ст. Виняткову роль в житті суспільства він відводив школі, просвітництву. Борецький був упевнений, що власне освіта визначає місце людини в житті, що від її розповсюдження залежить суспільний прогрес.

Борецький був неперевершеним оратором. Його думки і слова справляли великий вплив на слухачів. Виступаючи на козацьких радах Борецький закликав: «Стійте сильно, не хитаючись і не боячись!», чим і заслужив славу «козацького митрополита».

В 1619–1620 р.р. ректором Київської братської школи був Мелетій Смотрицький. Син учителя і першого ректора Острозької школи Герасима Смотрицького.

В 1618–1619 р.р. Смотрицький створює «Слов’янську граматику» – працю, з якою він увійшов в історію науки як родоначальник слов’янської філософії.

Третім ректором Київської братської школи був Касіян Сакович. Він був переконаним просвітителем, надавав велике значення будівництву шкіл, поширенню знань серед народу.

Восени 1631 року в Києві виникає ще одна школа – Лаврська. Її засновником був архимадрит Києво-Печерської лаври Петро Могила. За обсягом предметів, що вивчалися і структурою вона була подібна до польських і західноєвропейських колегій. Однак лаврська школа проіснувала недовго. Боячись, що Петро Могила може підкорити справу виховання молоді винятково релігійним потребам, братчики Києва ставлять вимогу об’єднати Лаврську школу з Київською Братською школою. Повне об’єднання школи відбулося в 1632 р.

Цікаво відмітити в цьому питанні позицію Івана Борецького. Будучи главою православної церкви на Україні і другом Петра Могили, він тим не менше став на сторону братчиків. Борецький до кінця життя залишався противником підкорення освіти вузькоцерковним інтересам, виступав за розвиток народних шкіл, за якими бачив майбутнє.


tomas-mor-i-tommazo-kampanella.html
tomatoprodukti-tehnologicheskie-operacii-polucheniya-tomatnogo-soka-tomatnogo-pyure-i-tomatnoj-pasti.html
tomskaya-oblast.html
tonalnaya-telegrafiya.html
tonkoraspilennaya-voda-pravda-i-vimisel.html
tonkosti-raboti-v-seti-internet.html
 • znanie.bystrickaya.ru/bazovij-kurs-skriptinga-tes-4-oblivion-osfm-team-2008-oglavlenie-predmetnie-ukazateli-po-funkciyam-poisk-i-navigaciya-12-predmetnij-ukazatel-po-funkciyam-obliviona-12-stranica-51.html
 • books.bystrickaya.ru/ekonomicheskoe-razvitie-pervobitno-obshinnogo-obshestva-proizvoditelnaya.html
 • essay.bystrickaya.ru/eksperimentalnie-dokazatelstva-tihoplav-v-yu-tihoplav-t-s-velikij-perehod.html
 • grade.bystrickaya.ru/metodicheskij-kompleks-po-discipline-strahovanie-dlya-studentov-obuchayushihsya-po-specialnosti-080109-buhgalterskij-uchet-analiz-i-audit.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-tehnologii-9-klass-uchitel-ezheva-larisa-aleksandrovna.html
 • lesson.bystrickaya.ru/obuchenie-osnovam-socialnoj-informatiki-uchashihsya-8-9-klassov.html
 • tasks.bystrickaya.ru/10-ohrana-truda-i-obespechenie-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-detej-i-pedagogov-obshaya-harakteristika-sistemi.html
 • kanikulyi.bystrickaya.ru/zond-budet-to-priblizhatsya-k-svetilu-to-udalyatsya-ot-nego-za-schet-takoj-traektorii-on-7-raz-okazhetsya-u-veneri.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/monitoring-virtualnoj-pamyati-v-os-linux.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/obshij-hod-kodifikacionnih-rabot.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zonalnoe-soveshanie-rukovoditelej-obrazovatelnih-uchrezhdenij-v-g-kirove-po-normativno-pravovoj-baze.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-4-obyazannosti-i-materialnaya-otvetstvennost-informaciya-po-otdelnim-statyam-konvencii-protiv-pitok-i-drugih.html
 • doklad.bystrickaya.ru/velikogo-novgoroda-novgorodskij-vodokanal.html
 • student.bystrickaya.ru/-2-federativnaya-respublika-germaniya-uchebnik-v-m-koryakin-a-v-kudashkin-k-v-fateev.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-audiovizualnaya-gramotnost-kak-kinoobrazovanie-kak-sredstvo-esteticheskogo-vospitaniya-i-hudozhestvennogo.html
 • college.bystrickaya.ru/112-obshaya-ploshad-lesov-raspolozhennih-v-granicah-gorodskoj-cherti-administraciya-municipalnogo-obrazovaniya.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/specifika-sozdaniya-predmetno-razvivayushej-sredi-dlya-detej-s-otkloneniyami-v-razvitii.html
 • literature.bystrickaya.ru/chast-2-sql-strukturizovannij-yazik-zaprosov-metodicheskie-ukazaniya-po-kursam-teoriya-informacionnih-sistem-ibazi.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-iv-idei-ocenki-i-prognozirovaniya-professionalnoj-prigodnosti-lyudej.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tema-13-mirovaya-ekonomika-i-mirovaya-torgovlya-programma-kursa-ekonomicheskaya-teoriya.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/lekciya-7-ob-otnoshenii-k-sogreshayushim-i-poryadke-otlucheniya-v-cerkvah-evangelskih-hristian-baptistov.html
 • universitet.bystrickaya.ru/to-the-history-of-construction-uchebnoe-posobie-dlya-studentov-1-kursa-specialnosti-promishlennoe-i-grazhdanskoe-stroitelstvo.html
 • occupation.bystrickaya.ru/mihajlova-i-v-mihajlova-lv-lemi-pitaniya-gigiena-bezopasnost-regionalno-orientirovannij-podhod-materiali.html
 • school.bystrickaya.ru/kompyuternie-tehnologii-obrabotki-ekonomicheskoj-informacii-na-osnove-ispolzovaniya-sistem-upravleniya-bazami-dannih.html
 • apprentice.bystrickaya.ru/vozdushnie-perevozki-v-turizme-chast-4.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/auditorskie-dokazatelstva-5.html
 • spur.bystrickaya.ru/kraevaya-programma-po-okazaniyu-sodejstviya-dobrovolnomu-pereseleniyu-v-kamchatskij-kraj-stranica-9.html
 • institute.bystrickaya.ru/g-a-kovalev-3-otnosit-socialno-psihologicheskij-trening-k-metodam-aktivnogo-socialno-psihologicheskogo-obucheniya-kak-kompleksnogo-socialno-didakticheskogo-napravleniya-stranica-4.html
 • thescience.bystrickaya.ru/itar-tass-httpwwwitar-tasscom-09022005-00000-radio-13-mayak-09-02-2005-novosti-12-00-00-garin-petr-13.html
 • lecture.bystrickaya.ru/arhitektura-i-obshestvennaya-bezopasnost-postanovka-problemi-chast-3.html
 • esse.bystrickaya.ru/programma-po-specialnosti-kipia.html
 • books.bystrickaya.ru/biografiya-l-i-bogoraz-bogoraz-bruhman-larisa-iosifovna-1929-2004-filolog-obshestvennij-deyatel-rodilas-v-harkove-8-avgusta-1929-goda.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/kreditnaya-sistema-rf-3.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/istoriko-publicisticheskoe-izdanie-ok-kultnie-sili-sssr.html
 • gramota.bystrickaya.ru/vsh-samostoyatelnaya-rabota-studentov-uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-obshee-yazikoznanie-specialnost.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.