.RU

Рухливі ігри в дошкільному навчальному закладі

Вступ

Завдання фізичного виховання виходять на ключові позиції після прийняття законів України "Про дошкільну освіту", "Про фізичну культуру", "Національної доктрини розвитку освіти", прийняття "Базового компонента дошкільної освіти". Сьогодні фізичне виховання спрямоване насамперед на охорону та зміцнення здоров’я дітей, підвищування захисних сил організма, виховання стійкого інтересу до рухових умінь, навичок та фізичних якостей (швидкість, спритність, витривалість, гнучкість), формування культури здоров’я.

Турботу про здоров’я, про потребу виробляти в дитини мотивацію на здоровий спосіб життя відбито в різних офіційних документах та програмах. У Конвенції з Прав Дитини (1990) велике значення надається здоров’ю молодого покоління як вирішальному чинникові виживання людства. У Конвенції превентивного (запобіжного, захисного, охоронного) виховання дітей і молоді (1998) головний наголос робиться на профілактиці деструктивної поведінки, неприродного способу життя. У вітчизняних програмах "Малятко", "Дитина", у Базовому компоненті дошкільної освіти (сфери "Я Сам") проблема здоров’я чітко визначається як один із найголовніших складників повноцінного розвитку дошкільнят.

Через економічні обмеження екологічну кризу більшість дітей в Україні живе у несприятливих умовах, що згубно позначається на їхньому здоров’ї.

Недостатня оздоровча спрямованість навчально-виховного процесу взагалі й фізичного виховання зокрема, у дошкільних закладах може зумовлюватися різними причинами: перенавантаженнями дітей заняттями, скороченням прогулянок і рухливих ігор. Не кожний педагог враховує у роботі з дітьми закономірностей формування їхньої працездатності, підвищує її обсяг.

Основою системи фізичного виховання в ДНЗ залишається руховий режим як сукупність різних способів та організацій форм роботи з дітьми. Дуже ефективною формою роботи з фізичного виховання та важливим засобом фізичного виховання є рухлива гра.

Рухливі ігри досить важливі для всебічного розвитку дитини. Цінність їх не лише в тому, що вони розвивають рухи дітей, а й у тому, що спонукають малят бути активними, діяльними, міркувати, досягати успіху. Завдяки цим іграм увесь організм дитини втягується в роботу, в неї поліпшується травлення, стає глибшим дихання, зміцнюється нервова система, виховуються такі риси характеру як дисциплінованість, стриманість тощо.

Значення рухливої гри для гармонійного розвитку дітей, проблеми впровадження її в практику роботи ДНЗ вивчають психологи та педагоги. Основоположник теорії фізичного виховання П.Ф. Лесгафт - надавав важливого значення рухливим іграм з правилами - як засобу розвитку само організованості, дисциплінованості дітей. Е.С. Вільчковський працював над проблемою використання рухливих ігор в різних вікових групах, організація та керівництво рухливими іграми з дітьми дошкільного віку. Психологи та педагоги Хухлаєва, Денисенко, Шишкіна, Вавилова, Колесникова, Лейкіна, Тимофєєва, Потєхіна обґрунтували, розкрили, експериментально перевірили значення рухливих ігор для повноцінного розвитку та довели вплив рухливих ігор на розвиток у дітей основних рухів та рухових якостей. Таким чином, рухливі ігри є важливим засобом фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Актуальні проблеми, а саме проблеми рухової активізації дітей в сучасних дошкільних закладах та сім’ї зумовлює вибір теми "Рухливі ігри в системі фізичного виховання дітей дошкільного віку". Виходячи з теми можна сформулювати таку мету дослідження:

зробити аналіз психологічної, педагогічної та методичної літератури з дослідженої проблеми;

виявити вплив рухливої гри на всебічний розвиток дітей дошкільного віку;

виявити вплив на фізичний розвиток;

підготувати методичні рекомендації для вихователів ДНЗ та сім’ї, щодо використання рухливих ігор в педагогічному процесі та повсякденному житті;

проаналізувати планування рухливих ігор;

спланувати рухливі ігри в різних формах роботи.

У процесі роботи використовуються методи науково-педагогічних досліджень, що відповідають завданням:

аналіз літературних джерел;

аналіз планів роботи вихователів;

педагогічні спостереження;

анкетування;

вивчення результатів роботи;

експеримент;

схеми і таблиці.

Об’єкт дослідження - фізичне виховання дітей дошкільного віку.

Предмет - це рухливі ігри як засіб фізичного виховання.

Розділ 1 1.1 Аналіз літературних джерел з питання використання рухливих ігор для дітей дошкільного віку 1.1.1 Історія рухливих ігор

Як звернутись до історії людської світової культури, то видно буде, що усі народні ігри виникли зовсім не тільки заради розваги, а зв’язані були з вимогами життя. Колись для народів, що не знали культурного життя, ігри-забави теж були першою соціальною школою, першим колективом поза межами родини, який інколи складався навіть з членів кількох родів, громад.

За всіх часів усі народи мали свої національні ігри і в них виявляли свої особливі оригінальні риси, напрямки думок. В Біблії справедливо сказано про різні народи: "по іграх впізнаєш їх".

Кожний народ створював свої національні ігри. В.В. Гриневський відмітив: "У всіх народів існує більш або менш значний запас ігор, що характеризують до деякої міри побут народу". Без ігор не обходилось ні одне народне свято. В іграх змагалися цілі групи дітей. Проводились ігри, як правило, на вулиці, на свіжому повітрі, завдяки чому ставали важливим засобом оздоровлення.

Багато ігор передавались в спадок від старших часів, коли вони були в свій час формами культу, явищами життя. З часом створювались нові зразки, які хоча дещо видозмінювались, але значною мірою наслідували форму й функціонально-побутові характеристики своїх прародичів. Для дитини, ще недавнього минулого це були не уламки віри далеких предків, а жива частка її світу, в якому все було живим, мислячим.

Якщо звернутися до історії людської світової культури, ю то буде видно, що усі народні ігри виникли зовсім не тільки заради розваги, а зв’язані були з вимо - гами життя, або ігри пов’язувались з релігійним культом, підготовкою до війни. Існуючі в народі ігри виникали незалежно, тривалість їх не була однаковою. Характерні риси, що супроводжують мало не всі українські народні ігри є світлий радісний гумор, яскрава зображувальність.

Вчені педагоги й психологи чимало обмірковували процес гри, бажаючи підвести його під ту чи іншу наукову теорію, але вони недосить правдиво пояснюють цей природній нахил дітей. Одні кажуть: забава - це спочинок для дитини після одноманітної праці. Але ця теорія більш придатна для старших дітей, не може пояснити розваги малих діток які не потребують навіть спочинку, не маючи ніяких обов’язків. Другі вчені, навпаки, дивляться на ігри як на вияв занадто великої сили, що нічим так виразно не дає про себе знати, як дитячою грою. Третя теорія вважає дитячі ігри за могутній природній нахил кожного живого створіння. Спенсер звертає увагу на те, що в усяких іграх дуже виразно виявляє себе цей розбишацький настрій щось повалити, когось перемогти, від чогось оборонитися. Але сучасний видатний психолог Гросе не вбачає в дитячих іграх виключно імітаційного напрямку; він також не визнає того розвитку зайвої енергії, який тільки й викликає ту або іншу гру дітей. Гросе при цьому виставляє свою власну теорію гри, як нахилу до виховання; він визначає, що кожна жива істота вже має спадщину - нахил до діяльності на підставі або прихильності до чогось, або боротьби з чимось, або переймання того, що може колись допомогти пристосувати себе до таких або інших умов життя. Американський психолог Карр каже: "Ігри - то такі моменти життя дитини, які ні з чим не можуть бути зрівняні по своїй користі:

1) приємне використання часу;

2) вихід для зайвої енергії, яка б могла прийняти антисоціальний напрямок;

3) спочинок;

4) витрачені сили знову урівноважуються;

5) сили тіла і душі працюють;

6) вплив на виховання.

Варто зазначити, що чимало великих письменників з захопленням згадують свої дитячі ігри: Короленко, Толстой, Доде, Жорж-Санд, - щоб упевнитися яку велику роль мали вони в розвитку їх художньої творчості. В перші часи християнської віри люди виявляли суворий аскетичний осуд усіляких веселощів, бачили в них щось грішне. Св. Ієронім каже: "Хай дочка твоя росте глуха до усякої музики, хай не знає вона, а ні флейти, а ні ліри".

Тільки в часи великого відродження західно-європейської творчості, в 14-15 віках, увагу звернено було на ігри. Так Вітторіно Фельтре в Італії заводить шкільні ігри й надає їм великого значення (естетичного й морального) в вихованні. Грі в м'яч він присвячує цілий трактат. Монтень, Рабле, Локк, Фенелон, Руссо - усі ці видатні французькі і англійські педагоги-філософи також надавали грі першорядового значення в справі виховання. Фребель сміливо висловлюється, що "гра - є вільний необхідний прояв того внутрішнього складу, який носить в собі кожна дитина".

Фізичне виховання дітей - складова загальної системи комуністичного виховання, радянською педагогічною педагогічною наукою розроблено чимало засобів його реалізації. Одним з найефективніших, як одностайно визначають дослідники, є гра.

Ще представники античної педагогіки, яка поряд з іншими галузями знань входила до складу єдиної у ті далекі часи науки-філософії, цікавились грою, вбачали в ній один із засобів гармонійного розвитку особистості. Платон високо оцінював педагогічне значення гри. Аристотель зазначав: "До п'яти років, коли ще не варто починати практичне навчання дитини, треба заохочувати її рухатись стільки, скільки необхідно, щоб організм не був бездіяльним". Ігри народів стародавньої Греції були одним із важливіших засобів фізичного розвитку.

Перша половина 19 століття позначена спробами організації дитячих ігор в умовах перших дошкільних закладів. Видатний російський педагог К.Д. Ушинський різко критикував поширену на той час фребелівську систему виховання, закидаючи авторів надмірне захоплення і вигадування таких ігор, у яких мало дитячого.


neoklassicizm.html
neopozitivizm-o-zadachah-i-metodah-filosofii-nauki-na-materiale-raboti-r-karnapa-preodolenie-metafiziki-logicheskim-analizom-yazika.html
neoproverzhimie-hristianskie-istini-vo-svete-biblii-i-nauki.html
neostorozhnost-v-prave-i-ee-vidi.html
neotlozhnaya-pomosh-na-dogospitalnom-etape.html
neotlozhnie-sostoyaniya-v-ambulatornoj-stomatologicheskoj-praktike.html
 • lesson.bystrickaya.ru/peshernie-goroda-krima.html
 • znanie.bystrickaya.ru/625-uchebno-metodicheskoe-i-informacionnoe-obespechenie-disciplini-programma-modulya-upravlenie-tamozhennim-delom.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sozdanie-brendov-cherez-on-lajn-komyuniti.html
 • learn.bystrickaya.ru/genrih-harrer-sem-let-v-tibete-stranica-5.html
 • letter.bystrickaya.ru/novie-biotehnologii-polucheniya-protivorakovih-preparatov-iz-micelialnih-gribov-mikolikopin-i-ego-ispolzovanie-v-medicine.html
 • institut.bystrickaya.ru/transnacionalnie-korporacii-chast-7.html
 • lesson.bystrickaya.ru/puti-zagryazneniya-prodovolstvennogo-sirya-tyazhelimi-metallami-chast-4.html
 • abstract.bystrickaya.ru/1-vsootvetstvii-s-chastyu-1-stati-19-federalnogo-zakona-ot-22-oktyabrya-2004-g-125-fz-ob-arhivnom-dele-v-rossijskoj-federacii-sobranie-zakonodatelstva.html
 • abstract.bystrickaya.ru/131-osobennosti-proverki-obektov-ispolzuemihv-celyah-sbrosa-stochnih-i-drenazhnih-vod.html
 • student.bystrickaya.ru/22-protivorechiya-koncepcii-e-a-romek-psihoterapiya-rozhdenie-nauki-i-professii.html
 • desk.bystrickaya.ru/otchet-komiteta-po-ohrane-okruzhayushej-sredi-koos-xii.html
 • znanie.bystrickaya.ru/5-mineralnie-novoobrazovaniya-sistem-vodosnabzheniya-geoekologicheskie-usloviya-vodosnabzheniya-naseleniya-yuga-sibirskogo-regiona.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sovremennie-sistemi-upravleniya-i-proizvodstva-na-primere-kompanii-tojota.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-av-kniga-adresovana-studentam-psihologam-filosofam-sociologam-i-vsem-tem-kto-interesuetsya-problemami.html
 • testyi.bystrickaya.ru/abc-analysis-of-receivable.html
 • tests.bystrickaya.ru/kvalifikaciya-uchitelej-srednej-shkoli-7-proekt-utverzhdayu-prikaz-248-ot-30-08-2010-g-direktor-mou-sosh-7.html
 • tasks.bystrickaya.ru/-matej-102930-vyarata-i-doverieto-v-boga.html
 • lecture.bystrickaya.ru/b4-fizicheskaya-kultura-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-professionalnogo-obrazovaniya-napravlenie.html
 • school.bystrickaya.ru/kosmicheskie-tehnologii-nauchno-tehnicheskie-ekologicheskie-i-ekonomicheskie-aspekti.html
 • write.bystrickaya.ru/godovoj-otchet-oao-elektrosignal-po-itogam-2005-goda.html
 • esse.bystrickaya.ru/psihologicheskaya-diagnostika-gurevich-stranica-13.html
 • letter.bystrickaya.ru/obespechenie-ispolneniya-kontrakta-ustanavlivaetsya-v-razmere-30-ot-nachalnoj-maksimalnoj-ceni-kontrakta.html
 • diploma.bystrickaya.ru/vlast-i-lichnost-2.html
 • predmet.bystrickaya.ru/saba-tlgenn-rastajtindar-g-ashimova-zh-sidikova-s-bejsenov-n-dntaev-c-asanov-atindai-zhalpi-orta-mekteb-kommunaldi-memlekettk-mekemesn-fizika-zhne-informatika-brlestgn-zhaa-tehnologiya-elementtern-oldanu.html
 • essay.bystrickaya.ru/byulleten-budet-sostoyat-iz-takih-chastej.html
 • uchit.bystrickaya.ru/stanislav-lem-stranica-31.html
 • klass.bystrickaya.ru/analiticheskie-materiali-zarubezhnie-finansovie-rinki-v-yanvare-sentyabre-2005goda-kreditnie-organizacii-stranica-4.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/pravitelstvo-rossijskoj-federacii-postanovlenie-ot-21-noyabrya-2007-g-n-801-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-pravitelstva-rossijskoj-federacii-ot-15-aprelya-1996-g-n-480-stranica-5.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tema-2-predprinimatelskaya-i-proizvodstvennaya-funkcii-v-predpriyatii-igit.html
 • textbook.bystrickaya.ru/imushestvennoe-strahovanie-10.html
 • abstract.bystrickaya.ru/4-avtomatizaciya-processa-naznacheniya-ip-adresov-dannogo-protokola-intrenet-protocol-otrazhaet-ego-sut-on-dolzhen.html
 • credit.bystrickaya.ru/planirovanie-6-klass-stranica-6.html
 • nauka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-metallicheskie-konstrukcii-vklyuchaya-svarku-specialnost-stranica-15.html
 • composition.bystrickaya.ru/plan-schetov-buhgalterskogo-ucheta-kontrolnie-voprosi-stranica-5.html
 • znanie.bystrickaya.ru/bankovskaya-sistema-yaponii-voprosi-k-kandidatskomu-ekzamenu-po-specialnosti-08-00-10-finansi-denezhnoe-obrashenie-i-kredit.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.