.RU

Общо ХI - Доклад анализОбщо

ХI

165
4
161

4,875

52

19070

1337

39

20
22

ХII а

25
1
24

5,83

3615

174


23

ХII б

22
3
19

5,47


4

4223

187

13

1
24

ХІІ в

24


24

5,06


16

2378

140

725

ХII г

25


25

5,07
1

1

4

3827

280

1226

ХII д

21
1
20

4,54


2

4359

154

227

ХII е

27


27

5,32


1

3527

268

7

3
28

ХII ж

24


24

4,91
1

2

11

3852

224

229

ХII з

22


22

4,43
1
7

2171

275


Общо

ХII

190
5
185

5,08
3

3

45

27953

1702

43

4
Общо

за

НПГ

765

20


5


750


4,70

5


24


262


86134


6056


162


59


3

Приложение 2:

ОТЧЕТ НА Мария Георгиева, ПдС


Възпитателната работа в НПГ протече съгласно Планираните дейности в Плана на училището и Плана на Педагогическия съветник. Изготвени бяха плановете за час на класа след отчитане интересите на учениците и активното им включване в процеса на планиране и осъществяване на предвидените теми. Изградиха се ученически съвети в паралелките и Ученически съвет на училището. Изградиха се нови клубове по инициатива и желание на учениците:клуб „Добро сърце” и Ученически Интеракт клуб към Ротари клуб-гр. Гоце Делчев.

Основните усилия във възпитателните взаимодействия в началото и на тази учебна година бяха насочени към новоприетите ученици. В тази връзка всички паралелки от 9 , а също и 8 клас преминаха „Тренинг за общуване и изграждане на общност в новосформиран клас”. Целите на тренинга бяха ясни и с дългосрочна перспектива –създаване на позитивна нагласа за предстоящите години на обучение, създаване на позитивна нагласа при междуличностното общуване в класа, набелязване на типовете личности, изграждащи класа, набелязване на неформалните групи, които предстои да се оформят в рамките на формалната, набелязване на ученици с лидерски и аутсайдерски перспективи с цел превантивна работа с тях, набелязване на проблемни ученици със същата цел-превенция и помощ. Този подход дава допълнителни инструменти и перспективи и позволява задълбочено опознаване на учениците и педагогическа ефективност при евентуални бъдещи взаимодействия с тях.

Възпитателните мероприятия и с останалите (10, 11, 12) класове се провеждаха при взаимодействие с учителите, класните ръководители, ръководството на гимназията, както и с помощта при необходимост на извънучилищни институции. Необходимо е да се отбележи нарасналата заинтересованост на родителите от обучението, успеха и поведението на техните деца. Основна роля за това имат класните ръководители, които все повече залагат на връзката със семейството като необходим компонент от работата с класа и с трудните ученици в частност.

Забелязва се тенденция на спад на противообществените прояви в училището през изминалата учебна година. Основна причина за този резултат е сериозната работа по превенция на неформални групи , паралелки, както и на отделни ученици. Предварителната работа по събиране и анализ на информацията е дело на преподавателите и на класните ръководители.

Много конфликти бяха овладени още преди да са възникнали само заради това, че учителите своевременно сигнализираха за тях. Бяха взети съответни мерки по изглаждане на противоречията между отделни групи ученици, както и двустранно междуличностно напрежение. Трябва да се отбележи, че от няколко години ръст бележат противообществените прояви и нарушението на училищната дисциплина от момичета. Момчетата отсъпват в тази „класация” и това трябва да се анализира, което ще бъде и една от основните задачи за следващата учебна година.

Има какво да се желае при подготовката и провеждането на общите родителски срещи. Мултимедията е нещо, което би привлякло родителите и учениците и би провокирало интерес и дискусия по възникналите проблеми. Такъв тип родителска среща бе проведена с учениците, родителите и преподавателите на 8 клас. Резултатите бяха добри и тази практика трябва да продължи. Родителската среща изисква подготовка. Тя най-малко е изчитане на отсъствията и оценките от дневника. Формалното и провеждане не помага никому, а е просто загуба на време за страните.

Дисциплината на учениците по време на учебните часове е друг проблем, с който трябва да се занимаваме и през следващата учебна година. През настоящата имаше много причини да не сме доволни от това как протичат заниманията в отделни паралелки. Като част от груповата работа на ПдС бяха посетени повече от 15 учебни часа при различни преподаватели по тяхна покана. Наблюдението върху този проблем показва, че едни и същи ученици се държат по различен начин при различни преподаватели. С тях трябва да се работи целенасочено и дългосрочно. Необходимо е също така да се припомни на някои преподаватели, че уважението е двустранен процес. Ние сме тези, които показваме и налагаме приемливите и зрели норми на поведение. Не бива да се допуска учебния процес да бъде нарушаван от каквито и да е несвързани с преподавания материал теми и конфликти. В тази връзка беше подготвена и представена презентация на тема „Съвременни дисциплинарни модели и практики”. Но това не е достатъчно, а е необходимо отново да бъде заявено и проведено обучение на всички преподаватели по въпроси касаещи ефективната възпитателна работа с учениците.

В индивидуална възпитателно-корекционна дейност през тази учебна година бяха включени около 140 ученици. 30 от тях бяха картотекирани и се съставиха кризисни планове за действие с цел преодоляване на препятствията от различен характер пред тяхното бъдещо развитие.

Провеждаха се ежедневни срещи с родители и значими възрастни за учениците, които имат социални, личностни, здравословни проблеми. Специално внимание се отделяше на ученици в неравностойно социално положение, на ученици с хронични заболявания, на ученици с родители, но живеещи без тях. Важно е да се отбележи, че нито един ученик който е имал нужда от помощ и подкрепа не е бил пренебрегнат или неглижиран.

Проблемът с необоснованите отсъствия от училище отново остава. Предвидените за това наказания в Правилника на училището не са достатъчно ефективни и не може да се разчита само и единствено на тях. Необходимо е да се наблегне на работата с родителите на тези ученици. Трябва да бъдат своевременно информирани за възникналия проблем. Писмата до кметовете на населените места около Г. Делчев също помагат за това да се свържем с родителите и да потърсим тяхната помощ и отговорност. Факт е, че все повече намаляват родителите, които се изненадват от поредното административно наказание на техните деца, заради това, че вече са били информирани, но и те не са успели да се справят с проблема.

Ниската възприемчивост и успеваемост по отделни учебни дисциплини също се превръща във фактор, който предизвиква педагогически проблемни ситуации. Но това и по-скоро въпрос от компетенциите на Директора, ПДУД и анализите на съответните методически обединения.

Има още много какво да се желае от поведението на нашите ученици по време на национални и училищни празници, чествания и тържества. Темите, които са залегнали в плановете за часа на класа не са достатъчни и това е нещо, върху което трябва да се работи от всички педагози и през следващата учебна година.

Приложение 3:


^ МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ПО БЕЛ, ЧУЖДИ ЕЗИЦИ, ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ


През учебната 2008/2009 година МО извърши някои традиционни дейности. Както обикновено, то взе активно участие в честването на патронния празник на училището. Представен беше животопис на Димитър Талев въз основа на спомени на негови съвременници.Училищният театър с ръководител г-жа Кирева възпроизведе моменти от живота на Апостола на българската свобода Васил Левски.

Съществено беше участието ни и в Седмицата на професиите. Чуждоезиковото обучение бе представено чрез състезание за най-добри презентации по три теми- забележителности, ученически униформи и любопитни факти в англоезичните страни. По повод 100- годишнината от рождението на Никола Вапцаров осмокласниците представиха неговата житейска и творческа биография чрез стихове и проза. Училищният театър зарадва почитателите си и на тази вечер.

На свое специално заседание МО разгледа въпроса за нивото на подготовка на нашите дванадесетокласници за държавни зрелостни изпити по БЕЛ. И за втора година в училището ни се проведе пробна матура по БЕЛ.

Акцент в работата ни през годината бяха и откритите уроци. През месец януари г-жа Търтова изнесе урок в 11.а клас за оценяване на писмени работи по БЕЛ. Открит урок беше изнесен и по история. Г-жа Халевачева представи в 9.б клас презентация, спечелила първо място на национално ниво-„ 100 години независимост”.

На свои сбирки МО обсъди следните теми: „ Подходи и методи в съвременните географски и икономически изследвания”, „Европейски съюз и европейско гражданство” и „ Иновативни идеи за обучение”. Докладчици бяха съответно: г-н Караиванов, г-жа Узунова и г-жа Белчева.

И през отчетния период продължи традицията за провеждане на срещи с културни дейци. На гости на литературния клуб „ Амброзия” с ръководител г-н Малаков беше поетът Илия Дапев.

След едногодишна съвместна работа с театър „ Цвете” нашите млади артисти участваха във фестивал „Агора”, проведен в София под егидата на този театър. Там те получиха сертификати за участието си, които могат да послужат за по-нататъшното им развитие.

В заключение- една препоръка. Ако се запази сегашната структура на методическите обединения, необходимо е да се избират подпредседатели съответно по БЕЛ, чужди езици, обществени науки и гражданско образование.


Председетел на МО – Ю. Баймакова

Приложение 4:


^ МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ „ИКОНОМИКА”


І. БРОЙ ЧЛЕНОВЕ: 10

ІІ. ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ В МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ:

1.Обсъждане на учебните програми и учебниците от преподавателите по икономическите дисциплини и изготвяне на разпределение на учебния материал.

2. Разглеждане на писмо от фондация „Ат. Буров” във връзка с конкурс за стипендии и представяне на двама участника от гимназията, отговарящи на съответните критерии.

3. Провеждане на тестове за определяне на вх. Ниво на учениците по икономическите дисциплини / при необходимост /.

4. Подготовка и участие в Десети национален конкурс по счетоводство – втори етап /сп. „Счетоводство плюс” гр. София.

5. Изготвяне на критериите за оценка и запознаване на учениците с тях.

6. Провеждане на сбирки на МО – не по-рядко то веднъж месечно.

7. Обсъждане и анализиране на резултатите през първия учебен срок. Определяне на основните проблеми и представяне на предложения за решаването им.

8. Основни методи и средства за работа в часовете по учебна практика.

9. Влияние на обучението по икономическите дисциплини за актуализиране на жизнената позиция и гражданската самостоятелност на учениците.

10. Обсъждане на идеи за вечерта на икономиката.

11. Участие в седмицата на професиите – панаир на УТФ фирмите и фирмата по „Джуниър Ачийвмънт”, състезания и други участия.

13. Изготвяне на анализи на резултатите през първия и втория учебни срокове. Определяне на основните проблеми и представяне на предложения за решаването им.

14. Актуализиране на библиотеката на МО.

15. „Отворени врати – посещение на часовете по икономическите дисциплини с цел установяване на между-предметна връзка и единни критерии за оценяване на обучението.

16. Закриване на учебната година.

^ III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

Преди започването на учебната година се обсъдиха програмите и учебниците по икономическите дисциплини и се изготвиха разпределенията на учебния материал. Обсъдено е писмото от фондация „Ат. Буров” за излъчване на двама участника, отличили се в образователния процес на гимназията. В резултат на добрия подбор единият от двамата ни ученици Любомира Главчева спечели стипендия.

След приключване на учебния курс по „Предприемачество” модул II в НФСГ град София(началото на месец октомври 2008 г. ), участващите в него колеги г-жа Попова и г-жа Джагълова, запознаха членовете на МО с основните аспекти на обучението и по-контретно се обърна внимание на матрицата за разработване на бизнес план. Бе взето решение последната да се прилага в часовете по УТФ.

На класиралите се ученици, Нели Мечева и Мария Карамфилова от 12 „А” клас с ръководител М. Попова, за втория етап в „Десетия национален конкурс по счетоводство” към списание „Счетоводство плюс” се направи допълнителна подготовка и се взе участие във втория етап на състезанието през месец ноември 2008г. в гр. София, за което се организира самофинансиране на участниците.

По отношение на изготвяне на критериите за оценка на знанията на учениците по икономически дисциплини, МО реши след задълбочено обсъждане, че за база ще се вземат критериите от националните изпитни програми с 100 точки, като тежестта на точките се разпределя диференцирано. Всеки преподавател запозна своите ученици с критериите за оценяване по съответната дисциплина.

В началото на месец декември 2008 г. след обсъждане на учебните предмети, изучавани в XIII клас спец. „Счетоводна отчетност” и „Икономическа информатика” самостоятелна форма на обучение, се даде предложение пред ръководството на училището за разпределение на преподавателите и съответните предметни дисциплини, съобразно специалността на всеки един от членовете на МО.

На 24 януари 2009 г. се проведе национално състезание по „Счетоводство” – училищен кръг, в което участваха ученици от 12 клас. Бяха класирани двама ученици за участие в националния кръг през месец април 2009 г. Кръстана Пиргова – на първо място, която през месец април 2009 г. взе участие в националното състезание по счетоводство в гр. Велико Търново с ръководител М. Попова , и Нели Мечева – второ място.

Традиционно през април 2009г. УТФ участваха в Международния панаир на УТФ гр. Пловдив, след което се направи анализ на ползите от участието и оценка на работата ни спрямо другите професионални училища. Учебно-тренировъчна фирма с ръководител Светла Товирова спечели специална награда в категорията „Рекламни материали”. Учебно-тренировъчна фирма с ръководител Костадинка Джагълова спечели 1-во място в категорията „Фирмено облекло”.

За Деня на икономиката през май 2009г. се проведоха: Маратон по счетоводство от 9 до 11 клас; Конкурсни есета по Микроикономика в 9 клас и Макроикономика в 10 клас; Представяне дейността на УТ фирми; Забавно развлекателно шоу; Презентация за дейността на направление „Икономика”.

Усилията на МО през учебната година в посока методическите технологии за работа с нормативни документи бяха насочени в обвързване на учебните програми с бизнес средите за осмисляне и прилагане на икономическите знания. Г-жа Товирова и г-жа Джагълова организираха и проведоха бизнес срещи на учениците от УТФ 11 клас с ръководителите на фирмите „Наталия ММ” и „Пирин спринт” , съответно през декември 2008г. и май 2009г. Работодателите споделиха с учениците реалния си опит, изискванията за заемане на дадено работно място, пакетът от знания, умения и качества необходими за реализацията им. Това допринесе за синхронизиране на учебните с реалните практики.

През месец юни 2009 г. ученическа компания „Джуниър прогресив пийпъл” с ръководител Васил Аратлъков взе участие в национално състезание „Изгряващи звезди”, проведено в София.

Във връзка с план-приема за новата учебна 2009/2010 г. през месец юни 2009г. се организирхме и проведохме в училището три срещи със седмокласници и техните родители, в които участваха Св. Товирова, М. Попова и Соня Кюлева; Св. Товирова, М. Попова, С. Кюлева , Зл. Пейчева, К. Джагълова и В. Аратлъков.

Проведени са две индивидуални срещи със седмокласници от г-ца Товирова.

През учебната година бяха съфинансирани и направени три срещи на членовете на МО извън територията на град Гоце Делчев (едната от които в Гърция), които допринесоха до сближаване на колектива и добра атмосфера за работа.

^ IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС, КАКТО И РАБОТАТА НА МЕТОДИЧЕСКИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ:

1. Полагане на усилия в посока установяване на по-чести контакти с работодатели;

2. Обсъждане на възможностите за участие с проекто-предложения по Европейските структурни фондове и реализирането им.

3. Непрекъснато запознаване с измененията в нормативната база.

4. По-чести срещи на ръководството на училището с различните професионални направления поотделно във връзка с разрешаване на специфични проблеми.

5. Нужда от интернет връзка в кабинета на обединението, поради динамичното развитие на икономика и налагащият се непрекъснат достъп до интернет.

Председетел на МО - М. Попова


Приложение 5:


МО по природни науки и екология, математика, информатика и информационни технологии, физическа култура и спорт.


 1. Брой членове: 13

 2. Планирани дейности на МО:

През изтеклата учебна година в обединението бяха планирани следните дейности:

1. Избор на председател и протоколчик на методическото обединение.

2. Обсъждане на учебните програми и учебниците по съответните учебни дисциплини.

3. Приемане плана на М. О.

4. Оказване на методическа и педагогическа помощ на новопостъпили колеги.

5. Семинар на тема “ Електронни тестове и електронно обучение”.

6. Семинар на тема “ Интерактивни методи в учебната дейност”.

7. Семинар на тема “ Методически насоки за проверка и оценка знанията на учениците чрез тестове”.

8. Обогатяване на библиотеката от презентации, изготвени от ученици.

9. Използване на ИТ в учебния процес.

10. Открит урок по биология на тема , , Доказателства за еволюцията на видовете” – с използване на презентации.

11. Участие в състезания и олимпиади.

12. Оказване на съдействие на колегите при използване на ИТ в учебния процес.

13. Участие в седмицата на професиите под формата на презентации, състезания и др.

14. Изграждане на структура за повишаване ефективността в часовете по физическа култура и спорт.

15. Организиране на спортни състезания по случай празниците на училището и подготовка на учениците за участие в общински и областни състезания.

16. Поддържане и актуализация на таблата във фоайетата на втори и трети етаж

17. Закриване на учебната година.


 1. ^ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

През учебната 2008-2009 г. , МО започна дейността си с избор на председател и протоколчик на обединението, изработихме и приехме план за дейността на обединението през учебната година, проведохме сбирка, на която обсъдихме учебните програми и учебниците по съответните учебни дисциплини. Проведохме семинари на тема:

  • “ Електронни тестове и електронно обучение”, воден от Е. Каръкова. На него се запознахме с възможността да получаваме информация от Интернет по конкретни учебни теми.

  • “ Интерактивни методи в учебната дейност”, на който г-жа Тонева ни запозна с някои интерактивни методи в учебната дейност по математика.

  • “ Методически насоки за проверка и оценка знанията на учениците чрез тестове”, на който г-жа Калайджиева актуализира методите за проверка и оценка знанията на учениците чрез тестове.

Бе проведен открит урок по биология, на който бяха използвани две презентации: едната – изработена от преподавателя, а другата – от ученика.

Проведохме олимпиади по физика, химия, биология и математика. Учениците участваха с желание в тях и това засилва състезателния характер на тази изява. По физика и химия имахме участие и на областен кръг.

Ученикът Костадин Хаджидиманов, под ръководството на г-жа Нуркова, представи фотоси на различни породи гълъби, които сам отглежда на фотоесе на тема „Дарвин – теория за еволюцията”, организирано от Британски институт и СУ.

Имахме много добро представяне на абитуриентката Таня Крушовска на състезание по физика, организирано от ПУ, което и дава възможност да запише някои от неговите специалности.

Получихме грамота за много добро представяне на ученичките Радостина Панева и Атанаска Кутова на Балканското състезание по управление на отпадъците, организирано от Физически факултет на СУ.

Колегите по ИТ продължават да оказват съдействие на тези от нас, които имаме нужда от това.

Продължаваме да обогатяваме библиотеката от презентации по природни науки и математика. Учениците, с помощта на преподавателите по информатика, ги изработват с желание. Тава затвърждава познанията им по ИТ и по дисциплината, по която е презентацията. Освен това, тази дейност има и възпитателен ефект по отношение на подреждане на текст, естетическо оформяне на слайдове, в някои случаи има и изпреварващо обучение – чертане на графики и таблици, анимация, вмъкване на музикален фон и др. . Тези презентации се използват при преподаване на учебното съдържание по различните дисциплини. Внасят разнообразие в УП, правят учениците по-отговорни и дисциплинирани. Най-добрите презентации бяха изнесени по време на дните на професията. С тайно гласуване, което организирахме за присъстващите в залата, избрахме най-хубавите от тях. Техните автори бяха наградени на заключителната вечер.

Поддържаме таблата с новости в науката и техниката във фоайето на втория и третия етаж. Те предизвикват интереса на учениците, обогатяват знанията им и запълват свободното им време в междучасията с нещо полезно.

Организирахме и проведохме вътрешно-училищни и между-училищни състезания по волейбол, баскетбол и футбол, като на градското състезание по волейбол спечелихме първо място. Участвахме и в областно състезание по баскетбол.


 1. ^ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС, КАКТО И РАБОТАТА НА МЕТОДИЧЕСКИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ:

Подобряване на материално техническата база на кабинетите. Всеки преподавател да разполага с РС за повишаване качеството на неговата работа, предизвикване на по-голям интерес у учениците към учебния процес, което ще доведе до по-добри учебни резултати.

Абониране на училището за периодични научно-методически издания по съответните дисциплини. Обогатяване на библиотечния фонд с подходяща литература.


Председател на МО - А. Калайджиева


Приложение 6:

^ МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА „ОБЛЕКЛО”


І. Брой на членовете – 7 /седем /.

ІІ. Планирани дейности в методическото обединение.

 1. Обсъждане на новите учебни програми по теория и практика – ЗП и ЗИП, техните особености и изисквания.

 2. Актуализиране на материално – техническата база в работилниците и учебните кабинети. Създаване на помощни нагледни материали.

 3. Заседание на МО за изготвяне на единни критерии за оценяване знанията и уменията на учениците.

 4. Разглеждане на новите план – програми за провеждане на зрелостните квалификационни изпити за придобиване на професионална квалификация.

 5. Системно съгласуване на работата по теория и практика.

 6. Беседа на тема „Мода 2009”.

 7. Открити уроци и презентации по теория и практика.

 8. Модно ревю по случай „Седмицата на професиите”.

ІІІ. Изпълнение на планираните дейности.

След избора на ръководство през месец септември МО прие план за дейността си, който бе утвърден от директора на училището.

В началото на годината се обсъдиха учебните програми по теория и практика.

В срок бяха изготвени годишните тематични планове и одобрени от ръководството на училището.

Работата на МО през изминалата учебна година бе свързана със заложените в плана дейности.

Материално техническата база се обнови с нови шевни машини, кабинетите по теория и рисуване бяха оборудвани с компютри и бе инсталирана и интерактивна дъска в един от кабинетите.

През месец октомври 2008 г. МО започна работа по съвместен проект с училища от Германия и Турция за съвременни технологии в изработване на облекло.

През месец май се проведе ревю в дена на професията, моделите взеха участие и в ревю с благотворителна цел.

Взехме участие в Национален конкурс – ревю на ученическите униформи в гр. Русе.

На 26 юни посрещнахме колегите от Турция и Германия. Разгледахме презентациите на колегите за изработване на облекло.

Част от колегите взеха участие в проект по Валидиране на компетенциите, който се проведе съвместно с базовото предприятие „Пиринтекс”. Курса завърши успешно и на курсистите бяха връчени тържествено свидетелства за квалификация.

По време на производствения стаж бяха подготвени материали за бъдещата работа в часовете по учебна практика.

Подготвят се и моделите, с които ще се участва в Полша на международния фестивал за младежка мода.

ІV. Предложения за повишаване на ефективността на учебния процес, както и работата на методическото обединение.

 1. Необходими са пробни кабинки в учебните работилници.

 2. Периодично запознаване с измененията в изработване на облекло от текстил.

 3. По – често обмяна на информация между преподавателите от обединението.

 4. Повишаване на квалификацията на учителите.

Председател на МО - /Й. Стоилов/

Приложение 7:

^ МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА-ТЕХНИЧЕСКО 1. Брой членове: 12

 2. Планирани дейности на МО:

1. Обсъждане на учебните планове, учебните програми по теория и практика ЗП и ЗИП, техните особености и изисквания.

2. Актуализиране и усъвършенстване на методиката на преподаване с цел отговаряне на новите изисквания към професионалното образование.

3. Взаимно посещение на часове по теория и практика от преподавателите от една и съща специалност.

4. Участие в изяви през седмицата за изяви по професии.

5. Активно участие в обогатяване на материално техническата база и обзавеждане на нови кабинети.

6. Обсъждане на изискванията за провеждане на Държавните квалификационни изпити.

7. Активно участие в седмицата за тестово изпитване.

8. Обмяна на опит с учители от средно училище.

9. Подготовка на ученици за състезание по компютърни мрежи.

10. Посещение на технически панаири и форуми.

11. Събрание за отчет на методическото обединение за работата през 2008/2009г.

 1. ^ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

Изпълнени бяха дейностите по точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 и 11.

Не бяха изпълнени дейностите по точки 7 и 8 по обективни причини.

Допълнително беше проведен открит урок при инж. Ат. Савов на тема - Съвременни методи и средства за обучение.


 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС, КАКТО И РАБОТАТА НА МЕТОДИЧЕСКИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ:

Няма.


Председател на МО - /инж. Ат. Маджиров/


otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-fakulteta-politicheskih-i-socialnih-nauk-po-sostoyaniyu-na-01-06-2008-goda-stranica-19.html
otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-po-specialnosti-080109-65-buhgalterskij-uchet-analiz-i-audit-stranica-17.html
otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-stranica-10.html
otchet-o-samoobsledovanii-gou-spo-kuncevskij-radiomehanicheskij-tehnikum-vvedenie-stranica-2.html
otchet-o-samoobsledovanii-osnovnoj-obrazovatelnoj-programmi-po-specialnosti-260601-mashini-i-apparati-pishevih-proizvodstv-stranica-5.html
otchet-o-samoobsledovanii-osnovnoj-obrazovatelnoj-programmi-po-specialnosti-280202-inzhenernaya-zashita-okruzhayushej-sredi-stranica-5.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-15-esi-karinge-omvai-paranu-sauakari-vivoru-i-vsem-ostalnim-moim-druzyam-i-uchitelyam-s-novoj-gvinei.html
 • composition.bystrickaya.ru/podgotovka-upravlenchesko-tehnicheskogo-personala-dlya-yadernoj-otrasli-programma-tipa-b-basic-korporativnoe-upravlenie.html
 • spur.bystrickaya.ru/m-inisterstvo-ekonomicheskogo-razvitiya.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/etapi-raboti-s-pesnej-na-uroke-na-primere-pesni-gruppi-queen-aktualnost-issledovaniya-sovremennaya-mezhdunarodnaya.html
 • lesson.bystrickaya.ru/sibiriada-premera-gazeta-rossijskaya-gazeta-20022012-rossijskie-smi-o-mchs-monitoring-za-20-aprel-2012-g.html
 • literature.bystrickaya.ru/delfini-deti-morya-ukazatel-illyustracij-d-r-j-bokemyul.html
 • institut.bystrickaya.ru/struktura-samoobsledovaniya-stranica-3.html
 • uchit.bystrickaya.ru/stranica-ne-najdena.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochej-programmi-uchebnoj-disciplini-modulya-b-1-matematika.html
 • turn.bystrickaya.ru/otchet-otkritogo-akcionernogo-obshestva-arhangelskij-vtormet.html
 • turn.bystrickaya.ru/otchet-odeyatelnosti-mezhdunarodnoj-organizacii-ekosan-v-2006-godu.html
 • composition.bystrickaya.ru/podklyuchenie-modulej-oven.html
 • essay.bystrickaya.ru/cel-ego-dejstvij-ochevidna-novie-izvestiya-16032009-novosti-8.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/vibor-temi-dissertacii-process-nauchnogo-tvorchestva-osnovnie-termini-i-ponyatiya.html
 • tasks.bystrickaya.ru/1111-kratkie-svedeniya-ob-obekte-upravleniya-dokumentaciya-po-konkurentnim-peregovoram-otkritie-konkurentnie-peregovori.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/zadachi-proekta-razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-socialnoj-aktivnosti-i-iniciativi-uchastnikov-proekta-rasprostranenie-effektivnogo-opita-raboti-detskih-obshestvennih-obedinenij-obrazovatelnih-uchrezhdenij.html
 • znanie.bystrickaya.ru/alteraciya.html
 • spur.bystrickaya.ru/kompleks-mer-po-modernizacii-sistemi-obshego-obrazovaniya-v-respublike-dagestan-v-2012-godu.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zakonomernosti-i-protivorechiya-gosudarstvennogo-socializma-stranica-22.html
 • klass.bystrickaya.ru/antimonopolnoe-regulirovanie-v-rossii-chast-8.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/sklyucheni-novi-dogovori-v-sferata-na-energijnata-efektivnost-mezhdinen-doklad.html
 • spur.bystrickaya.ru/kratkij-ekskurs-v-istoriyu-promishlennih-setej-3-1-vvedenie-3.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/prilozhenie-314-regionalnie-mehanizmi-mezhregionalnaya-set-za-preodolenie-socialnoj-isklyuchennosti.html
 • holiday.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-podgotovke-i-oformleniyu-kursovoj-raboti-poyasnitelnaya-zapiska.html
 • write.bystrickaya.ru/filosofiya-otechestvennogo-obrazovaniya-istoriya-i-sovremennost.html
 • college.bystrickaya.ru/-obespechenie-svyazi-poluchaemih-na-zanyatiyah-teoreticheskih-znanij-i-virabotki-prakticheskih-navikov.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/logistika3-chast-5.html
 • thesis.bystrickaya.ru/pravila-bezopasnosti-pri-proizvodstve-i-potreblenii-produktov-razdeleniya-vozduha1-pb-11-544-03.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-rabochaya-uchebnaya-programma-dlya-studentov-napravleniya-080100-68-ekonomika-programma-uchet-analiz-i-audit.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/pri-nalichii-neskolkih-izdanij-po-opredelennomu-napravleniyu-vnimanie-zhelatelno-udelit-bolee-pozdnemu-izdaniyu.html
 • spur.bystrickaya.ru/kriminologiya-stranica-3.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/rukopis-oz-1014-strugackij-otyagoshennie-zlom-ili-sorok-let-spustya.html
 • thesis.bystrickaya.ru/programma-kursa-po-discipline-istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnih-stran.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/6-organizciya-uchebnogo-processa-povolzhskaya-akademiya-gosudarstvennoj-sluzhbi-imeni-p-a-stolipina.html
 • essay.bystrickaya.ru/blanka-forma-torg-13-v-formate.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.