.RU

Інформатика і інформаційні технології

Зміст

1. Інформатика і інформаційні технології.................................................. 2

2. Інтелектуальні інформаційні системи – основи поняття та визначення 8

3. Для чого необхідні інформаційні системи у статистиці....................... 14

Список літератури..................................................................................... 20

1. Інформатика і інформаційні технології

Інформатика - це комплексна, технічна наука, що систематизує прийоми створення, збереження, відтворення, обробки та передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів та методи керування ними. Термін "інформатика" походить від французького слова Informatique і утворене з двох слів: інформація та автоматика. Запроваджено цей термін у Франції в середині 60-х років XX ст., коли розпочалося широке використання обчислювальної техніки. Тоді в англомовних країнах увійшов до вжитку термін "Computer Science" для позначення науки про перетворення інформації, що грунтується на використанні обчислювальної техніки. Тепер ці терміни є синонімами.

Поява інформатики зумовлена виникненням і поширенням нової технології збирання, оброблення і передачі інформації, пов'язаної з фіксацією даних на машинних носіях.

Предмет інформатики як науки складають:

· апаратне забезпечення засобів обчислювальної техніки;

· програмне забезпечення засобів обчислювальної техніки;

· засоби взаємодії апаратного та програмного забезпечення;

· засоби взаємодії людини з апаратними та програмними засобами.

Засоби взаємодії в інформатиці прийнято називати інтерфейсом. Тому засоби взаємодії апаратного та програмного забезпечення інколи називають також програмно-апаратним інтерфейсом, а засоби взаємодії людини з апаратними та програмними засобами - інтерфейсом користувача.

Основною задачею інформатики як науки є систематизація прийомів та методів роботи з апаратними та програмними засобами обчислювальної техніки. Мета систематизації полягає у тому, щоб виділити, впровадити та розвинути передові, найбільш ефективні технології автоматизації етапів роботи з даними, а також методично забезпечити нові технологічні дослідження.

Інформатика - практична наука. Її досягнення повинні проходити перевірку на практиці і прийматися в тих випадках, коли вони відповідають критерію підвищення ефективності. У складі основної задачі сьогодні можна виділити такі основними напрямками інформатики для практичного застосування : ь архітектура обчислювальних систем (прийоми та методи побудови систем, призначених для автоматичної обробки даних);

· інтерфейси обчислювальних систем (прийоми та методи керування апаратним та програмним забезпеченням);

· програмування (прийоми, методи та засоби розробки комплексних задач);

· перетворення даних (прийоми та методи перетворення структур даних);

· захист інформації (узагальнення прийомів, розробка методів і засобів захисту даних);

· автоматизація (функціонування програмно-апаратних засобів без участі людини);

· стандартизація (забезпечення сумісності між апаратними та програмними засобами, між форматами представлення даних, що відносяться до різних типів обчислювальних систем).

На всіх етапах технічного забезпечення інформаційних процесів для інформатики ключовим питанням є ефективність. Для апаратних засобів під ефективністю розуміють співвідношення продуктивності обладнання до його вартості. Для програмного забезпечення під ефективністю прийнято розуміти продуктивність користувачів, які з ним працюють. У програмуванні під ефективністю розуміють обсяг програмного коду, створеного програмістами за одиницю часу. В інформатиці все жорстко орієнтоване на ефективність. Питання як здійснити ту чи іншу операцію, для інформатики є важливим, але не основним. Основним є питання як здійснити дану операцію ефективно.

В межах інформатики, як технічної науки можна сформулювати поняття інформації, інформаційної системи та інформаційної технології.

Інформація - це сукупність відомостей (даних), які сприймають із навколишнього середовища (вхідна інформація), видають у навколишнє середовище (вихідна інформація) або зберігають всередині певної системи.

Інформація існує у вигляді документів, креслень, рисунків, текстів, звуковиз в світлових сигналів, електричних та нервових імпульсів тощо. Саме слово 'інформатика' походить від латинського information, що означає виклад, роз'яснення факту, події.

Найбільш важливими властивостями інформації є:

· об'єктивність та суб'єктивність;

· повнота;

· достовірність;

· адекватність;

· доступність;

· актуальність.

Дані є складовою частиною інформації, що являють собою зареєстровані сигнали. Під час інформаційного процесу дані перетворюються з одного виду в інший за допомогою методів. Обробка даних містить в собі множину різних операцій. Основними операціями є:

· збір даних - накопичення інформації з метою забезпечення достатньої повноти для прийняття рішення;

· формалізація даних - приведення даних, що надходять із різних джерел до однакової форми;

· фільтрація даних - усунення зайвих даних, які не потрібні для прийняття рішень;

· сортування даних - впорядкування даних за заданою ознакою з метою зручності використання;

· архівація даних - збереження даних у зручній та доступній формі;

· захист даних - комплекс дій, що скеровані на запобігання втрат, відтворення та модифікації даних;

· транспортування даних - прийом та передача даних між віддаленими користувачами інформаційного процесу. Джерело даних прийнято називати сервером, а споживача - клієнтом;

· перетворення даних - перетворення даних з однієї форми в іншу, або з однієї структури в іншу, або зміна типу носія.

Інформаційна система

В інформатиці поняття "система" найчастіше використовують стосовно набору технічних засобів і програм. Системою називають також апаратну частину комп'ютера. Доповнення поняття "система" словом "інформаційна" відображає мету її створення і функціонування.

Інформаційна система - взаємозв'язана сукупність засобів, методів і персоналу, використовувана для зберігання, оброблення та видачі інформації з метою вирішення конкретного завдання.

Сучасне розуміння інформаційної системи передбачає використання комп'ютера як основного технічного засобу обробки інформації. Комп'ютери, оснащені спеціалізованими програмними засобами, є технічної базою та інструментом інформаційної системи.

У роботі інформаційної системи можна виділити такі етапи:

1. Зародження даних - формування первинних повідомлень, що фіксують результати певних операцій, властивості об'єктів і суб'єктів управління, параметри процесів, зміст нормативних та юридичних актів тощо.

2. Накопичення і систематизація даних - організація такого їх розміщення, яке б забезпечувало б швидкий пошук і відбір потрібних відомостей, методичне оновлення даних, захист їх від спотворень, втрати, деформування цілісності та ін.

3. Обробка даних - процеси, внаслідок яких на підставі раніше накопичених даних формуються нові види даних: узагалюючі, аналітичні, рекомендаційні, прогнозні. Похідні дані також можуть зазнавати подальшого оброблення, даючи відомості глибшої узагальненості і т.д.

4. Відображення даних - подання їх у формі, придатній для сприйняття людиною. Передусім - це виведення на друк, тобто виготовлення документів на так званих твердих (паперових) носіях. Широко використовують побудову графічних ілюстративних матеріалів (графіків, діаграм) і формування звукових сигналів.

Повідомлення, що формуються на першому етапі, можуть бути звичайним паперовим документом, повідомленням у "машинному вигляді" або тим й іншим одночасно. В сучасних інформаційних системах повідомлення масового характеру здебільшого мають "машинний вигляд". Апаратура, що використовується при цьому, має назву засоби реєстрації первинної інформації.

Потреби другого і третього етапів задовольняються в сучасних інформаційних системах в основному засобами обчислювальної техніки. Засоби, що забезпечують доступність інформації для людини, тобто засоби відображення даних, є компонентами обчислювальної техніки.

Переважна більшість інформаційних систем працює в режимі діалогу з користувачем. Типові програмні компоненти інформаційних систем включають: діалогову підсистему введення-виведення, підсистему, яка реалізує логіку діалогу, підсистему прикладної логіки обробки даних, підсистему логіки управління даними. Для мережевих інформаційних систем важливим елементом є комунікаційний сервіс, який забезпечує взаємодію вузлів мережі при спільному вирішенні задачі. Значна частина функціональних можливостей інформаційних систем закладається в системному програмному забезпеченні: операційних системах, системних бібліотеках та конструкціях інструментальних засобів розробки. Крім програмної складової інформаційних систем важливу роль відіграє інформаційна складова, яка задає структуру, атрибутику та типи даних, а також тісно пов'язана з логікою управління даними.

Інформаційні технології

В широкому сенсі слово технологія - це спосіб освоєння людиною матеріального світу за допомогою соціально організованої діяльності, що включає три компоненти: інформаційну(наукові принципи та обґрунтування), матеріальну(знаряддя праці) та соціальну(фахівці, які мають професійні навики). Ця тріада становить сутність сучасного розуміння поняття технологія.

Поняття інформаційної технології з'явилося з виникненням інформаційного суспільства, основою соціальної динаміки в якому є не традиційні матеріальні, а інформаційні ресурси: знання, наука, організаційні чинники, інтелектуальні здібності, ініціатива, творчість і т.д. На жаль, це поняття є настільки загальним та всеохоплюючим, що до сих пір фахівці не прийшли до чіткого, формалізованого формулювання. На думку авторів, найбільш вдалим є визначення поняття інформаційної технології дане академіком Глушковим В.М., який трактував її як людино-машинну технологію збирання, обробки та передачі інформації, що грунтується на використанні обчислювальної техніки. Ця технологія швидко розвивається, охоплюючи всі види суспільної діяльності: виробництво, управління, науку, освіту, фінансово-банківські операції, медицину, побу та ін.


uchet-raschetov-po-oplate-truda.html
uchet-raschetov-s-ispolzovaniem-vekselej.html
uchet-raschetov-s-postavshikami-pokupatelyami-i-podotchetnimi-licami-na-selskohozyajstvennom-predpriyatii.html
uchet-realizacii-tovarov-v-torgovle.html
uchet-tovarov-i-tari-na-predpriyatiyah-roznichnoj-torgovli.html
uchet-valyutno-obmennih-operacij-banka.html
 • holiday.bystrickaya.ru/murmanskij-gosudarstvennij-gumanitarnij-universitet-fgbou-vpo-mggu.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/sbornik-statej-mezhdunarodnogo-simpoziuma-zhidkoe-sostoyanie-metallov-i-ih-splavov-m-1967-21-stranica-8.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/l-m-arshinova-organizaciya-zdorovogo-obraza-zhizni-detej-doshkolnogo-vozrasta-e-a-lobanova-zav-kafedroj-doshkolnoj-pedagogiki-i-psihologii.html
 • turn.bystrickaya.ru/plan-osnovnih-meropriyatij-foruma-yunosheskih-talantov-sorevnovaniya-molodih-issledovatelej-shag-v-budushee-v-centralnom-federalnom-okruge-rf-moskovskoj-otkritoj-konferencii-shkolnikov-nttm-moskva-2009-stranica-3.html
 • abstract.bystrickaya.ru/11-dhyani-buddi-protoslogi-ielementi-vbuddijskoj-sisteme-chakr-lama-anagarika-govinda-osnovi-tibetskogomisticizma.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/metallicheskie-i-nemetallicheskie-materiali-i-ih-primenenie.html
 • books.bystrickaya.ru/chto-takoe-aritmologiya.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/sistema-ekologicheskogo-menedzhmenta-epu1goptep1a1-tapaetep1-chuet.html
 • predmet.bystrickaya.ru/scheta-analiticheskogo-ucheta-zadanie-na-kursovuyu-rabotu-zadacha-1.html
 • klass.bystrickaya.ru/714-immunizaciya-naseleniya-informaciya-k-dokladu-nachalnika-upravleniya-zdravoohraneniya-tambovskoj-oblasti-m.html
 • student.bystrickaya.ru/2-vnesenie-izmenenij-v-konkursnuyu-dokumentaciyu-9-stranica-15.html
 • abstract.bystrickaya.ru/-200-g-programma-disciplini-po-k-afedre-himicheskaya-tehnologii-i-biotehnologiya.html
 • essay.bystrickaya.ru/ekskursionnaya-programma-25-ponedelnik-ponedelnik-4-dnya-v-prage.html
 • esse.bystrickaya.ru/psihoterapiya-pri-onkologicheskih-zabolevaniyah.html
 • write.bystrickaya.ru/g-p-fedotova-1886-1951-7-fevralya-subbota-11-00.html
 • klass.bystrickaya.ru/85-ocenka-pozharoopasnih-zon-kontrolnie-voprosi-po-teme-8-133-9-prirodnie-chrezvichajnie-situacii-stihijnie-bedstviya.html
 • crib.bystrickaya.ru/gosudarstvennij-zemelnij-kontrol-doklad-osostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-v-tulskoj-oblasti-v-2009-godu.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/celi-zadachi-i-funkcii-marketinga.html
 • urok.bystrickaya.ru/prilozhenie-5-variativnost-metodov-kontrolya-znanij-sredstvo-aktivizacii-uchebnoj-deyatelnosti.html
 • znanie.bystrickaya.ru/6-mnogourovnevoe-bibliograficheskoe-opisanie-mezhgosudarstvennijstandart-1-2-0-0-3-bibliograficheskaya-zapis.html
 • letter.bystrickaya.ru/mittal-steel-vedet-peregovori-s-mezhprombankom-i-pravitelstvom-tuvi-o-dolevom-uchastii-v-razrabotke-elegestinskogo-mestorozhdeniya.html
 • bukva.bystrickaya.ru/progimnazicheskie-klassi-g-ishimbaya-za-2010-2011-uchebnij-god-i-obshaya-sistema-obrazovatelnoj-nauchno-metodicheskoj.html
 • universitet.bystrickaya.ru/temi-referatov-dlya-medsester-bakalavriat.html
 • lecture.bystrickaya.ru/5-primenenie-astrologii-dragocennih-kamnej-cvetoterapii-i-mantr-v-ayurvede.html
 • predmet.bystrickaya.ru/rosstat-territorialnij-organ-federalnoj-sluzhbi-gosudarstvennoj-statistiki-po-zabajkalskomu-krayu-stranica-3.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tematicheskij-plan-delovoj-programmi-vistavki-yarmarki-nedvizhimost-vesna-2009.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/zheneva-vgazete-rsdrpb-vpered-opublikovana-statya-stranica-4.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/programma-minimum-kandidatskogo-ekzamena-po-specialnosti-05-20-01tehnologii-i-sredstva-mehanizacii-selskogo-hozyajstva-po-tehnicheskim-i-selskohozyajstvennim-naukam.html
 • znanie.bystrickaya.ru/523-raschet-uslovno-godovogo-ekonomicheskogo-effekta-i-sroka-okupaemosti.html
 • notebook.bystrickaya.ru/kalendarnij-plan-lekcij-po-kursu-himiya-dlya-studentov-napravleniya-stranica-3.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-razrabotke-zadanij-dlya-shkolnogo-i-municipalnogo-etapov-vserossijskoj-olimpiadi-shkolnikov-po-iskusstvu-mhk-v-20102011-uchebnom-godu-moskva-2010.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/contacts.html
 • reading.bystrickaya.ru/kommercheskogo-banka-novij-vek-stranica-4.html
 • control.bystrickaya.ru/bogoyavlenskaya-d-b-b-74-psihologiya-tvorcheskih-sposobnostej-ucheb-posobie-dlya-stud-vissh-ucheb-zavedenij-stranica-15.html
 • learn.bystrickaya.ru/formi-kontrolya-i-ucheta-dostizhenij-obuchayushihsya-s-istema-ucheta-dinamiki-planiruemih-rezultatov-osvoeniya-osnovnoj.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.