.RU

Межі та обмеження права власності

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

МЕЖІ ТА ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

РОЗГОН ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Харків-2005


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Юридична природа і види меж та обмежень права власності

Загальні засади регулювання відносин власності

Сутність меж і обмежень права власності

Види меж і обмежень права власності

РОЗДІЛ 2. Речові, договірні та корпоративні обмеження права власності

Межі та обмеження права власності, обумовлені речовими правовідносинами

Межі та обмеження права власності, обумовлені договірними правовідносинами

Межі та обмеження права власності, обумовлені корпоративними правовідносинами

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП

Актуальність теми зумовлена економіко-правовими змінами, що відбуваються за останні часи в Україні. Процес реформування українського законодавства, пов’язаний із гармонізацією публічно-правових та приватноправових засад, насамперед стосується відносин власності. Уявлення про право власності як абсолютне і необмежене право нині неможливе. Про це свідчить не лише введення до нового ЦК України норм про речові права на чуже майно, а й наголошення на властиві йому межі та запровадження різноманітних засобів його обмежень. Розгалужені підходи до встановлення меж та обмежень права власності покликані поєднати здійснення власником своїх повноважень із правами та інтересами інших осіб. Зміни у правовому регулюванні відносин власності за таких умов є неминучим наслідком впливу на нього комплексу правових механізмів, передбачуваних суміжними інститутами договірного, корпоративного, конкурентного, природоресурсового права та багатьох інших. Це викликало необхідність переосмислення як поняття права власності у цілому, так і розуміння таких правових феноменів, як межі та обмеження, що впливають на нього. Виникла нагальна потреба у з’ясуванні їх сутності та різновидів, застосуванні комплексного підходу до їх аналізу із наданням відповідних рекомендацій щодо вдосконалення цивільного законодавства.

Зазначеним питанням в цивілістичній науці практично не приділялося уваги. Відома праця В.П. Грибанова лише загальним чином стосувалася цих питань та ще й за радянських часів. У монографії сучасного російського дослідника В.П. Камишанського питання меж та обмежень досліджуються, але далеко не повною мірою, а в дисертаційному дослідженні українського вченого О.А. Михайленко (2003 р.) проаналізовано речово-правові обмеження права приватної власності в контексті порівняння давньоримського та сучасного їх правового регулювання. Внаслідок цього цілий спектр вагомих чинників та механізмів, засад та підстав, способів та засобів, покликаних стримувати власника в його абсолютизованих правомочностях, залишився поза межами досліджень в українській цивілістиці, чим і зумовлюється актуальність цієї роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний дисертанткою напрямок дослідження є складовою частиною комплексної цільової програми «Удосконалення правового механізму державного впливу на ринкові відносини (публічно-правові та приватноправові аспекти)» № 0186.0.070869.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є з’ясування сутності меж та обмежень права власності як правових явищ, виявлення необхідності в їх запровадженні, розроблення науково-теоретичних пропозицій, спрямованих на вдосконалення підходів до правового регулювання відносин власності.

Для досягнення вказаної мети у дисертаційному дослідженні були поставлені такі основні задачі:

· проаналізувати наукові підходи до понять меж та обмежень права власності;

· виявити їх вплив на поняття права власності, правомочності власника, їх здійснення та захист;

· запропонувати систему меж та обмежень права власності, визначити їх види;

· розкрити різні види обмежень права власності в сфері речових, договірних та корпоративних правовідносин.

Об’єктом дослідження є правове регулювання меж та обмежень права власності й їх прояв у цивільно-правових відносинах, що складаються при здійсненні власником своїх повноважень.

Предметом дослідження є межі та обмеження права власності як правові категорії, їх юридична природа, виявлення характеру та наслідків їх впливу на обсяг повноважень власника і забезпечення відносин власності правовим регулюванням із втіленими в ньому обмежувальними механізмами.

Методи дослідження , що використовувалися в процесі написання дисертаційної роботи: порівняльно-правовий, за допомогою якого простежена послідовність розвитку відносин власностіу сучасному українському середовищі на підставі тих теоретичних надбань і практичних механізмів, які випрацьовувалися в інші часи та в інших країнах; діалектичний, який вплинув на погляд на право власності як поступове звуження обсягу можливостей суб’єктів через необхідність врахування природних меж цього права та узгодження дій його носія з правами та інтересами інших власників, суспільства в цілому, нормами моралі; системно-структурний, який надав можливість визначити види меж та обмежень з їх взаємним впливом на відносини власності; логічний метод зумовив послідовність висловлених суджень та умовиводів. Шляхом проведення аналізу та синтезу виявлялися загальні засади правовідносин власності. У процесі дослідження використовувалися також інші загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання.

Науково-теоретичною основою дослідженнята зроблених у дисертації висновків стали праці вітчизняних та зарубіжних вчених дореволюційного, радянського та сучасного періодів, які зверталися до питань, що аналізувалися в роботі, зокрема М.М. Агаркова, Б.Б. Черепахіна, Ч.Н. Азімова, С.С. Алексєєва, С.М. Братуся, В.П. Грибанова, О.В. Дзери, О.С. Йоффе, І.В. Жилінкової, В.П. Камишанського, О.Р. Кібенко, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця, Р.А. Майданика, О.О. Михайленко, О.А. Підопригори, І.А. Покровського,К.І. Скловського, І.В. Спасибо-Фатєєвої,Є.О. Суханова, Є.О. Харитонова, Я.М. Шевченко, Г.Ф. Шершеневича, Л. B. Щенникової та ін.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у здійсненні нового комплексного дослідження меж та обмежень права власності, в процесі якого вперше сформульовано, обґрунтовано, доведено або додатково аргументовано низку положень та висновків, які виносяться на захист.

1. Наведено нові додаткові аргументи щодо меж та обмежень права власності, які є різними правовими категоріями. Межі є властивістю права власності в об’єктивному розумінні, юридичною характеристикою його статичного стану, яким окреслюється широке коло можливостей власника, але з додержанням певних приписів діяти відповідним чином, що мають загальний характер і діють відносно всіх власників. Обмеженнями є зовнішній вплив на суб’єктивне право власності конкретної особи, що втілюється у відповідні правовідносини з її участю, тягне за собою стиснення, зменшення можливостей здійснення власником своїх повноважень і полягає у конкретних приписах власнику здійснити певні дії або утриматися від певних дій.

2. Зроблено новий висновок про те, що обмеження права власності існують у подвійному рівні правовідносин: вони втілюються в окремі правовідносини (наприклад, при сервітуті) і цим самим впливають на зміст правовідносин власності, звужуючи його обсяг.

3. Застосовано новий підхід щодо співвідношення понять обмежень та обтяжень права власності, на підставі чого стверджується, що обидва за своєю сутністю є обмеженнями права власності, однак із різною спрямованістю. Будучи додатковим тягарем для власника, обтяження являють собою права інших осіб на його річ (сервітути, емфітевзис, суперфіцій, права з договорів оренди, найму тощо). Обмеження ж не припускає прав інших осіб на річ власника, але він з їх встановленням не в змозі взагалі здійснити свої правомочності (при накладенні арешту на його майно або забороні відчуження).

4. Зроблено нові висновки щодо напрямків обмежень права власності стосовно володіння, користування та розпоряджання як у кожній з цих правомочностей, так і в їх комбінаціях, а також у всіх правомочностях разом. У зв’язку з цим примусове припинення права власності одночасно є його обмеженням, оскільки позбавляє власника можливості на свій розсуд вільно розпоряджатися своїм майном.

5. По-новому охарактеризовано способи встановлення меж та обмежень права власності, якими є заборони, приписи та зобов'язування, що встановлюють обов’язки власника. Вони можуть бути загальними та конкретними, існуючими в правовідносинах між певними особами (при сервітутах та інших речових правах).

6. Вперше запропоновано вирізняти три ступеня стиснення власника: найбільш вагомий, середній та мінімальний.

7. Вперше запропоновано класифікації меж та обмежень права власності. Класифікація меж права власності провадиться залежно від: 1) розуміння самого права власності як природного і як позитивного права; 2) мети їхнього встановлення - в публічному або приватному інтересі; 3) сфери законодавчого регулювання; 4) юридичної чинності приписів; 5) правового режиму права власності; 6) певних об'єктів права власності; 7) суб'єктів, на яких поширюються ці межі.

Обмеження права власності мають класифікуватися залежно від: 1) джерела, яким вони встановлюються; 2) наявності або відсутності волі власника; 3) юридичної чинності приписів; 4) обсягу можливостей власника по здійсненню своїх правомочностей; 5) правовідносин, в яких вони реалізуються.

8. Вперше доводиться необхідність універсального підходу до врегулювання особистих сервітутів як довічних прав, якщо вони встановлюються за волею власника майна (наприклад, у заповіті), а також з інших підстав (внаслідок сімейних стосунків, сервітуту дітей на майно батьків). Обґрунтовується, що застосування такої підстави припинення сервітуту, як «припинення обставини, яка була підставою для встановлення сервітуту» має стосуватися лише земельних сервітутів. Внаслідок цього запропоновано зміни до Цивільного і Житлового кодексів України, законів «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», «Про іпотеку».


otchet-o-realizacii-programmi-innovacionno-tehnologicheskogo-razvitiya-promishlennosti-sankt-peterburga-na-2009-2011-godi-stranica-3.html
otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-fakulteta-politicheskih-i-socialnih-nauk-po-sostoyaniyu-na-01-06-2008-goda-stranica-19.html
otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-po-specialnosti-080109-65-buhgalterskij-uchet-analiz-i-audit-stranica-17.html
otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-stranica-10.html
otchet-o-samoobsledovanii-gou-spo-kuncevskij-radiomehanicheskij-tehnikum-vvedenie-stranica-2.html
otchet-o-samoobsledovanii-osnovnoj-obrazovatelnoj-programmi-po-specialnosti-260601-mashini-i-apparati-pishevih-proizvodstv-stranica-5.html
 • nauka.bystrickaya.ru/urok-po-povesti-n-v-gogolya-noch-pered-rozhdestvom-tema-etot-udivitelnij-talant-n-v-gogol.html
 • education.bystrickaya.ru/32-meropriyatiya-po-territorialnomu-planirovaniyu-poyasnitelnaya-zapiska-tom-3-polozheniya-o-territorialnom-planirovanii.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-k-uchebnikam-matematiki-dlya-10-11-klassov.html
 • textbook.bystrickaya.ru/izgotovlenie-obuvi-metodom-zhidkogo-formovaniya-n-v-sherbakova-k-t-n-docent-kafedri-tik.html
 • textbook.bystrickaya.ru/gosudarstvennie-uchrezhdeniya-obrazovaniya-i-uchrezhdeniya-obrazovaniya-po-perepodgotovke-inzhenerov-po-ohrane-truda.html
 • doklad.bystrickaya.ru/vnutrifrakcionnaya-rabota-radio-12-mayak-novosti-14-06-2005-14-00-00-12.html
 • credit.bystrickaya.ru/otveti-na-voprosi-k-ge-po-tgip-chast-6.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/v-sfere-zhilishnoj-stroitelnoj-i-kommunalnoj-politiki-zakonodatelnoj-deyatelnosti-saratovskoj-oblastnoj-dumi.html
 • predmet.bystrickaya.ru/respubliki-bashkortostan-doklad.html
 • abstract.bystrickaya.ru/30istochniki-energeticheskij-analiz-ustojchivogo-obshestva-po-iniciative.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/mishechnie-tkani.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/sobitiya-1730-sistema-prinesla-visokie-tehnologii-v-russkij-muzej-35.html
 • znanie.bystrickaya.ru/bazalukoa-okunayas-v-realnost-poltava-asm-2008-342s-stranica-3.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/a-najdi-slovo-programma-formirovaniya-i-povisheniya-uchebnoj-motivacii-mladshih-shkolnikov.html
 • institut.bystrickaya.ru/tabii-monopoliyalardi-retteu-zhne-bsekelestkt-orau-komitetn-izilorda-oblisi-bojinsha-departament-120014-izilorda-alasi-i-zhahaev-kshes-71-211-kab-anitama-telefoni-87242262293-el-mekenzhaj-ba.html
 • institute.bystrickaya.ru/ezhenedelnij-informacionnij-vipusk-n-44-357-16-22-noyabrya-2001-g.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/privetstviya-entoni-mejson.html
 • grade.bystrickaya.ru/moskva-izdatelstvo-gotika-2008.html
 • writing.bystrickaya.ru/fonovie-zabolevaniya-shejki-matki-rak-shejki-matki.html
 • tests.bystrickaya.ru/lekciya-03-04-07.html
 • essay.bystrickaya.ru/dissipativnie-strukturi.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tema-5-organizaciya-i-poryadok-ucheta-kassovih-operacij-uchebno-prakticheskoe-posobie-dlya-vseh-specialnostej-i-vseh.html
 • student.bystrickaya.ru/232osnovnie-napravleniya-i-cennostnie-osnovi-vospitaniya-i-socializacii-obuchayushihsya.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/konkurs-vokalnogo-i-horeograficheskogo-iskusstva-rozhdestvenskaya-zvezda.html
 • student.bystrickaya.ru/10-uchebno-metodicheskoe-obespechenie-disciplini-uchebno-metodicheskij-kompleks-specialnosti-080401-tovarovedenie.html
 • institut.bystrickaya.ru/tablica-48-a-i-verhovskaya-vedushij-nauchnij-sotrudnik-instituta.html
 • writing.bystrickaya.ru/glava-11-germaniya-v-xii-xv-vv-istochniki-po-istorii-srednih-vekov-v-xv-vv-glava-sushnost-feodalizma-i-problema.html
 • crib.bystrickaya.ru/grammatologiya-shag-za-shagom-chast-pervaya-pismo-do-pisma-programma-61-oznachayushee-i-istina-62-zapisannoe-bitie-64.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/novie-vershini-masterstva-kazahstanskoj-kinematograficheskoj-novoj-volni-90-h-shuga-darezhana-omirbaeva.html
 • control.bystrickaya.ru/ekonomicheskie-sankcii-v-mp-chast-8.html
 • abstract.bystrickaya.ru/2-neologiya-raznie-podhodi-k-izucheniyu-neologizmov-coderzhanie.html
 • spur.bystrickaya.ru/konspekt-lekcij-torgovlya-na-rinke-foreks-stranica-4.html
 • laboratory.bystrickaya.ru/zapovdniki-eston.html
 • gramota.bystrickaya.ru/ya-iskal-v-etoj-zhenshine-schastya.html
 • nauka.bystrickaya.ru/urok-32-metod-shichko-i-drugie-psihologo-pedagogicheskie-metodi-izbavleniya-ot-zavisimostej.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.