.RU

Маркетинговий аналіз ситуації

Ïåðø í³æ ïðîâîäèòè ìàðêåò³íãîâèé àíàë³ç ñèòóàö³³ ïîòð³áíî ïðîàíàë³çóâàòè ñèòóàö³þ ç íåïåðåäâçÿòî¿ òî÷ê³ çîðó, âèçíà÷èòè êîëî ïðîáëåì, ðîçïîä³ëèòè ïðîáëåìè íà êàòåãî𳿠äëÿ òîãî, ùîá âèçíà÷èòè ÿê³ ç ïðîáëåì ìîæå áóòè âèð³øåíî çà äîïîìîãîþ ìàðêåòèíãîâèõ ä³é.

Ñèòóàö³ÿ â ÿê³é îïèíèëàñü êîìïàí³ÿ “Procter & Gamble“ äîñèòü òèïîâà äëÿ òåïåð³øíüîãî ÷àñó.  í³é îäíî÷àñíî ñêîíöåíòðóâàëèñü: íåäîñêîíàë³ñü ïðàâîâî¿ áàçè, êîðóìïîâàí³ñòü ÷èíîâíèê³â, òà ïðîñòå íåõòóâàííÿ çàêîíàìè ç³ ñòîðîíè ïðåäñòàâíèê³â êîìïàí³¿.

Øèðîêî â³äîìî ç ÿêèìè ïðîáëåìàìè ñï³òêàþòüñÿ ³íîçåìí³ ï³äïðèºìñòâà â Óêðà¿í³, êîëè ñòຠïèòàííÿ ñåðòèô³êàö³¿ ïðîäóêö³¿. Íà äàíèé ÷àñ ïðàâîâà áàçà â Óêðà¿í³ íàñò³ëüêè íåäîñêîíàëà, ùî äëÿ áóäü-ÿêî¿ ïðîäóêö³¿ ìîæå áóòè â³äìîâëåíî â ñåðòèô³êàö³¿ áåç í³ÿêî¿ ïðè÷èíè. Äëÿ çàäîáðåííÿ êåð³âíèöòâà â³äïîâ³äíèõ îðãàí³çàö³é âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÿê ñêðèò³ âèäè õàáàð³â , òàê³ ÿê çàêîðäîíí³ ïî¿çäêè ï³ä âèãëÿäîì â³äâ³äàííÿ òà ³íñïåêö³³ âèðîáíèöòâà, òà ³ ÿâí³ - ïåðåêàç ãðîøåé íà “äèðåêòîðñüêå“ ÌÏ ïðè äåðæàâí³é ñòðóêòóð³. Òîìó ñîë³äíà êîìïàí³ÿ, ÿêà ïîãîäæóºòüñÿ íà çàïðîïîíîâàí³ ïðàâèëà áðóäíî¿ ãðè, ç îäíîãî áîêó âèð³øóº ñâî¿ ñüîãîäåíí³ ïðîáëåìè, à ç ³íøîãî ñòàâèòü ñåáå â çàëåæí³ñòü â³ä äåðæàâíèõ ÷èíîâíèê³â. Òàêîæ òðåáà ïàì”ÿòàòè, ùî áóäü-ÿêà âñåñâ³òíüî â³äîìà òîðãîâà ìàðêà çàâæäè ñòî¿òü ï³ä ïðèö³ëîì ïðåñè, êîæíèé êðîê òðåáà âèâ³ðÿòè ñòî ðàç³â, òîìó ùî áóäü-ÿêà ïîìèëêà ìîæå çàáðóäíèòè îáëè÷÷ÿ ô³ðìè íå ò³ëüêè â îêðåì³é êðà¿í³, àëå é çàâäàòè øêîäè âñåñâ³òí³é òîðãîâ³é ìàðö³.

Òàê ³ âèéøëî â äàííîìó ðàç³ ç “Procter & Gamble“. Êîìïàí³ÿ äàëà ñåáå âòÿãíóòè â ñóìí³âí³ ô³íàíñîâ³ ñòîñóíêè ç êåð³âíèöòâîì îðãàí³â Ñåðòèô³êàö³¿. Òà êîëè ïî÷àëèñü ïåðø³ òåðòÿ ç êåð³âíèöòâîì , êîìïàí³ÿ ìóñèëà áóòè äâ³÷³ óâàæí³øå ó ñâî¿õ ä³ÿõ, òîìó ùî â äàí³é ñèòóàö³¿ ÷èíîâíèêè ÷åêàëè íà ïîìèëêó, ùîá çàâäàòè óäàðó -- à êîìïàí³ÿ íåçàáàðèëàñü ¿¿ çðîáèòè.

ijéñíî âèõ³ä íà ðèíîê ç íîâîþ ïðîäóêö³ºþ, öå äóæå âàæëèâèé êðîê, ÿêèé ïðè ï³äòðèìö³ íàëåæíî¿ ðåêëàìíî¿ êîìïàí³¿, ìîæå ñóòòºâî âïëèíóòè íà çðîñòàííÿ ïðîäàæ³â òà ñòâîðåííÿ ïîçèòèâíîãî, íîâàö³éíîãî ³ì³äæó êîìïàí³¿. Àëå äëÿ òàêèõ ä³é, òðåáà íàëåæíà ï³äãîòîâêà òà ñïðèÿòëèâà ñèòóàö³ÿ. Çàì³ñòü òîãî, ùîá ÿêèìîñü ÷èíîì âëàäíàòè ñèòóàö³þ ç ñåðò³ô³êàö³ºþ, êîìïàí³ÿ ïî÷àëà ïîñòàâêè â Óêðà¿íó íîâî¿ ïðîäóêö³¿ çà ñòàðèì ñåðò³ô³êàòîì, ïðè öüîìó “Procter & Gamble” çàïåâíÿº îðãàíè ñåðòèô³êàö³¿, â òîìó, ùî íîâèé ïîðîøîê ìàéæå í³÷èì íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ñòàðîãî, îäíî÷àñíî íàãîëîøóþ÷è â ðåêëàìí³é êîìïàí³¿ íà éîãî íîâ³ âëàñòèâîñò³. ßñíà ð³÷, ùî ö³ºþ ñèòóàö³ºþ ñêîðèñòàëèñü ìèòòºâî - â ïðåñ³ ç”ÿâèëàñü ñòàòòÿ.

ʳëüêà ñë³â ñë³ä ñêàçàòè, ùîäî ïèòàííÿ ïðî êðà¿íó ïîõîäæåííÿ òîâàðó. ijéñíî, ùî ÿê³ñòü ïîðîøêó âèðîáëåíîãî â Ðóìóí³¿ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîðîøêó âèðîáëåíîãî ó ðîçâèíóòèõ ºâðîïåéñêèõ êðà¿íàõ. Àëå ñë³ä çàóâàæèòè, ùî óêðà¿íñüêèé ðèíîê íå çì³ã áè “ïðîêîâêíóòè“ í³ îäí³º¿ ïà÷êè ºâðîïåéñêîãî âèðîáíèöòâà, ³ ÿê íàñë³äîê ö³íè çðîñëè á ³ íà óêðà¿íñüêèé ïîðîøîê. Òîìó ìð³ÿ óêðà¿íñüêîãî ñïîæèâà÷à öå íå òîâàð ºâðîïåéñüêîãî âèðîáíèöòâà, ÿê çàçíà÷åíî ó ñòàòò³, à äîñòóïí³ ö³íè íà ÿê³ñí³ ìèþ÷³ çàñîáè. ² âçàãàë³ ïðèêëàä ìàðêóâííÿ ïðîäóêö³¿ ïðèâåäåíèé ó ñòàòò³, º íîðìàëüíîþ ñâ³òîâîþ ïðàêòèêîþ, ³ òîìó öÿ ÷àñòèíà ïðîáëåìè ìîæå áóòè ëåãêî âè÷åðïàíà, ³ äàë³ ðîçãëÿäàòèñÿ íå áóäå.


menedzhment-kak-nauka-i-iskusstvo-problemi-integracii.html
menedzhment-organizacii-raspisanie-uchebnih-zanyatij-2-kursa.html
menedzhment-ta-konkurencya.html
menehmi-ili-blizneci-menaechmi.html
mentalitet-i-strategii-rossijskogo-biznesa.html
menyu-banketa-i-prigotovlenie-produktov.html
 • occupation.bystrickaya.ru/nazvanie-mesto-i-god-izdaniya-stranica-3.html
 • grade.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-vipolneniya-kontrolnih-rabot-po-kursu-bankovskoe-delo-po-specialnosti-kommerciya-rostov-na-donu-2011-g.html
 • abstract.bystrickaya.ru/13-svedeniya-ob-auditore-auditorah-emitenta-610006-rossiya-g-kirov-oktyabrskij-pr-t-24-informaciya-soderzhashayasya.html
 • abstract.bystrickaya.ru/10-podvedem-itogi-metodicheskie-rekomendacii-volgograd-2011-g-organizaciya-profilakticheskih-i-reabilitacionnih.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/61-obshaya-harakteristika-biomassi-dereva-sirya-dlya-proizvodstva-lesobiohimicheskih-produktov-i-biologicheski-aktivnih-veshestv.html
 • literature.bystrickaya.ru/chto-reshaet-sdelat-shauberger-shauberger-viktor-energiya-vodi.html
 • essay.bystrickaya.ru/devyatij-mesyac-vash-konspekt-duhovnoe-roditelstvo-vozrozhdennie-rodi-rodi-doma-rodi-v-vodu-rasskazi-o-rodah.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/ia-maksimenko-tn-yurinok-an-yakovlev-b-v-drivotinov-professor-kafedri-nervnih-i-nejrohirurgi-cheskih-boleznej.html
 • literature.bystrickaya.ru/diplom-2-tarau-normativtk-zhattar-blm-turali-azastan-respublikasini-zai.html
 • pisat.bystrickaya.ru/uchebnaya-programma-dlya-specialnosti-1-21-02-01-filosofiya-fakultet-filosofii-i-socialnih-nauk.html
 • znanie.bystrickaya.ru/alkinami-nazivayutsya-nepredelnie-nenasishennie-uglevodorodi-molekuli-kotorih-soderzhat-v-molekule-odnu-trojnuyu-svyaz-ss.html
 • reading.bystrickaya.ru/konstruktorsko-tehnologicheskaya-podgotovka-budushih-specialistov-mashinostroitelnogo-profilya-s-ispolzovaniem-informacionnih-tehnologij-13-00-08-teoriya-i-metodika-professionalnogo-obrazovaniya.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-pervaya-chto-nuzhno-znat-vam-o-svoem-podsoznanii-kak-zadavat-voprosi.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/religiya-majya-i-ispolzovanie-psihotropnih-sredstv-rastitelnie-gallyucinogeni-marlin-dobkin-de-rios-predislovie.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/programma-razvitiya-konkurencii-v-orenburgskoj-oblasti-na-2010-2012-godi-stranica-4.html
 • institute.bystrickaya.ru/fedorov-a-v-esteticheskij-analiz-mediatekstov-na-zanyatiyah-v-studencheskoj-auditorii-innovacii-v-obrazovanii-2009-s-42-73.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/predmetom-issledovaniya-istorii-ekonomicheskih-uchenij-yavlyaetsya-razvitie-ekonomicheskoj-nauki-vhode-etogo-razvitiya-uchenie-ekonomisti-predlagali-razlichnie-teoret-stranica-9.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/reshenie-zadach-na-vichislenie-ploshadej-ploskih-figur-stranica-14.html
 • laboratory.bystrickaya.ru/zasobi-stimulyuvannya-navchalno-aktivnosti-molodih-shkolyariv-chast-3.html
 • student.bystrickaya.ru/11-kategoriya-uchitelya-ekonomiki-realizuyushie-obrazovatelnie-programmi-osnovnogo-obshego-i-srednego-polnogo-obshego-obrazovaniya-na-profilnom-urovne-metodicheskij-den-pyatnica.html
 • composition.bystrickaya.ru/podlezhit-li-isk-udovletvoreniyu-plan-seminarskih-zanyatij-spisok-literaturi-voprosi-k-zachetu.html
 • urok.bystrickaya.ru/prikaz-ot-1-marta-2011-g-n-112-ob-utverzhdenii-instrukcii-po-osushestvleniyu-gosudarstvennogo-kontrolya-za-ohranoj-atmosfernogo-vozduha.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-sostavleni-v-sootvetstvii-s-gosudarstvennimi-trebovaniyami-k-minimumu-soderzhaniya-i-urovnyu-podgotovki-vipusknikov-po-specialnosti-0907-burenie-neftyanih-i-gazovih-skvazhin.html
 • assessments.bystrickaya.ru/doklad-rol-innovacionnoj-sferi-malogo-predprinimatelstva-v-ekonomike-gosudarstva.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/programma-kursa-statistika.html
 • books.bystrickaya.ru/byulleten-novih-postuplenij-za-yanvar-mart-2012-goda.html
 • college.bystrickaya.ru/-na-zasedanii-kollegii-utverzhden-plan-realizacii-generalnogo-plana-gorodskogo-okruga.html
 • institute.bystrickaya.ru/ezini-zakoncheno-ego-stroitelstvo-bilo-uzhe-posle-smerti-osnovatelya-peterburga-v-1733-godu.html
 • klass.bystrickaya.ru/analiz-raboti-shkoli-za-2010-2011-uchebnij-god-stranica-6.html
 • textbook.bystrickaya.ru/ii-pravoslavnoe-uchenie-ob-angelah-dusha-posle-smerti.html
 • doklad.bystrickaya.ru/uchebnoe-posobie-po-kursu-istoriya-zhurnalistiki-zarubezhnih-stran-stranica-3.html
 • pisat.bystrickaya.ru/statya-29-obrazovanie-rebenka-dolzhno-bit-napravleno-na-ego-razvitie-doklad-o-polozhenii-detej-v-karagandinskoj-oblasti.html
 • urok.bystrickaya.ru/programma-meropriyatij-podgotovki-i-provedeniya-v-2011-2012-uchebnom-godu-gosudarstvennogo-ekzamena-po-discipline-anglijskij-yazik-dlya-studentov-4-kursa-fakulteta-mediakommunikacij.html
 • lecture.bystrickaya.ru/52sistemi-shifrovaniya-s-sekretnim-i-otkritim-klyuchom-vvedenie.html
 • assessments.bystrickaya.ru/bulvar-grasii-passeig-degrcia-barselona-putevoditel-afishi-01-10-veshej-kotorie-nuzhno-sdelat-v-barselone-1.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.