.RU

Маркетинговий аналіз ситуації

Ïåðø í³æ ïðîâîäèòè ìàðêåò³íãîâèé àíàë³ç ñèòóàö³³ ïîòð³áíî ïðîàíàë³çóâàòè ñèòóàö³þ ç íåïåðåäâçÿòî¿ òî÷ê³ çîðó, âèçíà÷èòè êîëî ïðîáëåì, ðîçïîä³ëèòè ïðîáëåìè íà êàòåãî𳿠äëÿ òîãî, ùîá âèçíà÷èòè ÿê³ ç ïðîáëåì ìîæå áóòè âèð³øåíî çà äîïîìîãîþ ìàðêåòèíãîâèõ ä³é.

Ñèòóàö³ÿ â ÿê³é îïèíèëàñü êîìïàí³ÿ “Procter & Gamble“ äîñèòü òèïîâà äëÿ òåïåð³øíüîãî ÷àñó.  í³é îäíî÷àñíî ñêîíöåíòðóâàëèñü: íåäîñêîíàë³ñü ïðàâîâî¿ áàçè, êîðóìïîâàí³ñòü ÷èíîâíèê³â, òà ïðîñòå íåõòóâàííÿ çàêîíàìè ç³ ñòîðîíè ïðåäñòàâíèê³â êîìïàí³¿.

Øèðîêî â³äîìî ç ÿêèìè ïðîáëåìàìè ñï³òêàþòüñÿ ³íîçåìí³ ï³äïðèºìñòâà â Óêðà¿í³, êîëè ñòຠïèòàííÿ ñåðòèô³êàö³¿ ïðîäóêö³¿. Íà äàíèé ÷àñ ïðàâîâà áàçà â Óêðà¿í³ íàñò³ëüêè íåäîñêîíàëà, ùî äëÿ áóäü-ÿêî¿ ïðîäóêö³¿ ìîæå áóòè â³äìîâëåíî â ñåðòèô³êàö³¿ áåç í³ÿêî¿ ïðè÷èíè. Äëÿ çàäîáðåííÿ êåð³âíèöòâà â³äïîâ³äíèõ îðãàí³çàö³é âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÿê ñêðèò³ âèäè õàáàð³â , òàê³ ÿê çàêîðäîíí³ ïî¿çäêè ï³ä âèãëÿäîì â³äâ³äàííÿ òà ³íñïåêö³³ âèðîáíèöòâà, òà ³ ÿâí³ - ïåðåêàç ãðîøåé íà “äèðåêòîðñüêå“ ÌÏ ïðè äåðæàâí³é ñòðóêòóð³. Òîìó ñîë³äíà êîìïàí³ÿ, ÿêà ïîãîäæóºòüñÿ íà çàïðîïîíîâàí³ ïðàâèëà áðóäíî¿ ãðè, ç îäíîãî áîêó âèð³øóº ñâî¿ ñüîãîäåíí³ ïðîáëåìè, à ç ³íøîãî ñòàâèòü ñåáå â çàëåæí³ñòü â³ä äåðæàâíèõ ÷èíîâíèê³â. Òàêîæ òðåáà ïàì”ÿòàòè, ùî áóäü-ÿêà âñåñâ³òíüî â³äîìà òîðãîâà ìàðêà çàâæäè ñòî¿òü ï³ä ïðèö³ëîì ïðåñè, êîæíèé êðîê òðåáà âèâ³ðÿòè ñòî ðàç³â, òîìó ùî áóäü-ÿêà ïîìèëêà ìîæå çàáðóäíèòè îáëè÷÷ÿ ô³ðìè íå ò³ëüêè â îêðåì³é êðà¿í³, àëå é çàâäàòè øêîäè âñåñâ³òí³é òîðãîâ³é ìàðö³.

Òàê ³ âèéøëî â äàííîìó ðàç³ ç “Procter & Gamble“. Êîìïàí³ÿ äàëà ñåáå âòÿãíóòè â ñóìí³âí³ ô³íàíñîâ³ ñòîñóíêè ç êåð³âíèöòâîì îðãàí³â Ñåðòèô³êàö³¿. Òà êîëè ïî÷àëèñü ïåðø³ òåðòÿ ç êåð³âíèöòâîì , êîìïàí³ÿ ìóñèëà áóòè äâ³÷³ óâàæí³øå ó ñâî¿õ ä³ÿõ, òîìó ùî â äàí³é ñèòóàö³¿ ÷èíîâíèêè ÷åêàëè íà ïîìèëêó, ùîá çàâäàòè óäàðó -- à êîìïàí³ÿ íåçàáàðèëàñü ¿¿ çðîáèòè.

ijéñíî âèõ³ä íà ðèíîê ç íîâîþ ïðîäóêö³ºþ, öå äóæå âàæëèâèé êðîê, ÿêèé ïðè ï³äòðèìö³ íàëåæíî¿ ðåêëàìíî¿ êîìïàí³¿, ìîæå ñóòòºâî âïëèíóòè íà çðîñòàííÿ ïðîäàæ³â òà ñòâîðåííÿ ïîçèòèâíîãî, íîâàö³éíîãî ³ì³äæó êîìïàí³¿. Àëå äëÿ òàêèõ ä³é, òðåáà íàëåæíà ï³äãîòîâêà òà ñïðèÿòëèâà ñèòóàö³ÿ. Çàì³ñòü òîãî, ùîá ÿêèìîñü ÷èíîì âëàäíàòè ñèòóàö³þ ç ñåðò³ô³êàö³ºþ, êîìïàí³ÿ ïî÷àëà ïîñòàâêè â Óêðà¿íó íîâî¿ ïðîäóêö³¿ çà ñòàðèì ñåðò³ô³êàòîì, ïðè öüîìó “Procter & Gamble” çàïåâíÿº îðãàíè ñåðòèô³êàö³¿, â òîìó, ùî íîâèé ïîðîøîê ìàéæå í³÷èì íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ñòàðîãî, îäíî÷àñíî íàãîëîøóþ÷è â ðåêëàìí³é êîìïàí³¿ íà éîãî íîâ³ âëàñòèâîñò³. ßñíà ð³÷, ùî ö³ºþ ñèòóàö³ºþ ñêîðèñòàëèñü ìèòòºâî - â ïðåñ³ ç”ÿâèëàñü ñòàòòÿ.

ʳëüêà ñë³â ñë³ä ñêàçàòè, ùîäî ïèòàííÿ ïðî êðà¿íó ïîõîäæåííÿ òîâàðó. ijéñíî, ùî ÿê³ñòü ïîðîøêó âèðîáëåíîãî â Ðóìóí³¿ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîðîøêó âèðîáëåíîãî ó ðîçâèíóòèõ ºâðîïåéñêèõ êðà¿íàõ. Àëå ñë³ä çàóâàæèòè, ùî óêðà¿íñüêèé ðèíîê íå çì³ã áè “ïðîêîâêíóòè“ í³ îäí³º¿ ïà÷êè ºâðîïåéñêîãî âèðîáíèöòâà, ³ ÿê íàñë³äîê ö³íè çðîñëè á ³ íà óêðà¿íñüêèé ïîðîøîê. Òîìó ìð³ÿ óêðà¿íñüêîãî ñïîæèâà÷à öå íå òîâàð ºâðîïåéñüêîãî âèðîáíèöòâà, ÿê çàçíà÷åíî ó ñòàòò³, à äîñòóïí³ ö³íè íà ÿê³ñí³ ìèþ÷³ çàñîáè. ² âçàãàë³ ïðèêëàä ìàðêóâííÿ ïðîäóêö³¿ ïðèâåäåíèé ó ñòàòò³, º íîðìàëüíîþ ñâ³òîâîþ ïðàêòèêîþ, ³ òîìó öÿ ÷àñòèíà ïðîáëåìè ìîæå áóòè ëåãêî âè÷åðïàíà, ³ äàë³ ðîçãëÿäàòèñÿ íå áóäå.


menedzhment-kak-nauka-i-iskusstvo-problemi-integracii.html
menedzhment-organizacii-raspisanie-uchebnih-zanyatij-2-kursa.html
menedzhment-ta-konkurencya.html
menehmi-ili-blizneci-menaechmi.html
mentalitet-i-strategii-rossijskogo-biznesa.html
menyu-banketa-i-prigotovlenie-produktov.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/sistema-katalogov-biblioteki.html
 • assessments.bystrickaya.ru/dpp00-disciplini-profilnoj-podgotovki-gosudarstvennij-obrazovatelnij-standart-visshego-professionalnogo.html
 • testyi.bystrickaya.ru/aleksandru-nikolaevichu-zubovu-posvyashaetsya.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/programma-uchebnoj-disciplini-osnovi-sestrinskogo-dela-2014-g.html
 • notebook.bystrickaya.ru/kabinet-ministrov-chuvashskoj-respubliki-postanovlenie-ot-4-iyunya-2010-g-n-167-o-respublikanskoj-celevoj-programme-stranica-4.html
 • holiday.bystrickaya.ru/o-realizacii-proekta-obuchenie-s-ispolzovaniem-internet-dlya-resheniya-zadach-podgotovki-shkolnikov-na-profilnom-urovne-na-territorii-kaluzhskoj-oblasti.html
 • esse.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-uchebnoj-disciplini-pravovaya-informatika-napravlenie-podgotovki.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/analiz-sostoyaniya-rinka-informacionnih-produktov-i-uslug.html
 • esse.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-discipline-razrabotka-programmnogo-obespecheniya-po-specialnosti-230102-65-avtomatizirovannie-sistemi-obrabotki-informacii-i-upravleniya.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/programma-razvitiya-informacionnogo-prostranstva-gimnazii-vvedenie.html
 • literatura.bystrickaya.ru/seminarskoe-zanyatie-10-sistema-gosudarstvennih-mer-po-effektivnomu-ispolzovaniyu-zemelnih-resursov.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/porvnyalno-pravovij-analz-zakonodavstva-v-galuz-pravovogo-zabezpechennya-ekologchno-bezpeki-u-planuvann-ta-zabudov-mst.html
 • knigi.bystrickaya.ru/referati-tema-pravo-sobstvennosti-i-inie-ogranichennie-prava-na-zemlyu.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/l-f-obuhova-detskaya-psihologiya-teorii-fakti-problemi.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/glava-1-yuridicheskoe-oformlenie-kazahstano-kitajskoj-granici-v-1881-1917-gg.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-kursu-psihogenetika-dlya-studentov-obuchayushihsya-po-specialnosti.html
 • thescience.bystrickaya.ru/inogorodnie-tuchi-k-59-stihotvoreniya-2005-2009-tekst.html
 • klass.bystrickaya.ru/analiz-materialootdachi-predmetov-truda-uchebno-metodicheskij-kompleks-specialnost-080109-buhgalterskij-uchet.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/referat-po-discipline-kraevedenie-po-teme-kalendarnie-prazdniki-i-obryadi-komi-yazvincev-rabotu.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/4-programma-podgotovki-i-povisheniya-kvalifikacii-pedagogov-i-specialistov-uchrezhdenij-obrazovaniya-osushestvlyayushih-deyatelnost-po-profilaktike-zloupotrebleniya-psihoaktivnimi-veshestvami-v-obrazovatelnoj-srede.html
 • composition.bystrickaya.ru/ohrana-i-racionalnoe-ispolzovanie-vodnih-resursov-opredeleniya-stoimosti-rabot-po-ekologicheskomu-soprovozhdeniyu.html
 • nauka.bystrickaya.ru/ucheniki-iisusa-otnyud-ne-smotreli-na-nego-kak-na-ochnuvshegosya-ot-obmoroka-predislovie-k-anglijskomu-izdaniyu.html
 • control.bystrickaya.ru/bibliotekar-oficialnie-dokumenti.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/obrabotka-materialov-taheometricheskoj-semki-i-sostavlenie-topograficheskogo-plana-v-masshtabe-1.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-professionalnogo-obrazovaniya-napravlenie-podgotovki.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/razdel-vii-rassmotrenie-i-utverzhdenie-byudzhetov-postatejnij-kommentarij-k-byudzhetnomu-kodeksu-rossijskoj.html
 • education.bystrickaya.ru/-malie-predpriyatiya-i-predprinimateli-poluchat-lgotnie-krediti-bolee-chem-na-95-mln-rub.html
 • writing.bystrickaya.ru/klassifikaciya-izobretenij-i-ntp-chast-2.html
 • assessments.bystrickaya.ru/doklad-rabochej-gruppi-po-nasilstvennim-ili-nedobrovolnim-ischez-stranica-6.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/programma-visshih-pedagogicheskih-uchebnih-zavedenij-biogeografiya-dlya-specialnosti-geografiya-sostavitel.html
 • lecture.bystrickaya.ru/akcionernaya-neftyanaya-kompaniya-bashneft.html
 • reading.bystrickaya.ru/konstitucionno-pravovie-osnovi-institucionalizaci-i-municipalnoj-sobstvennosti-v-rossijskoj-federacii.html
 • crib.bystrickaya.ru/issledovatelskaya-rabota-diofantovi-uravneniya-avtori-uchenici-10a-klassa-mou-sosh-16.html
 • literature.bystrickaya.ru/chto-pomnit-skorbya-uhodyashim-tonkaya-proniknovennaya-lirika-ne-ostavit-chitatelej-ravnodushnimi-eto-nastoyashaya.html
 • literature.bystrickaya.ru/doklad-o-deyatelnosti-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-stranica-10.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.