Маркетинговий аналіз ситуації
.RU

Маркетинговий аналіз ситуації

Ïåðø í³æ ïðîâîäèòè ìàðêåò³íãîâèé àíàë³ç ñèòóàö³³ ïîòð³áíî ïðîàíàë³çóâàòè ñèòóàö³þ ç íåïåðåäâçÿòî¿ òî÷ê³ çîðó, âèçíà÷èòè êîëî ïðîáëåì, ðîçïîä³ëèòè ïðîáëåìè íà êàòåãî𳿠äëÿ òîãî, ùîá âèçíà÷èòè ÿê³ ç ïðîáëåì ìîæå áóòè âèð³øåíî çà äîïîìîãîþ ìàðêåòèíãîâèõ ä³é.

Ñèòóàö³ÿ â ÿê³é îïèíèëàñü êîìïàí³ÿ “Procter & Gamble“ äîñèòü òèïîâà äëÿ òåïåð³øíüîãî ÷àñó.  í³é îäíî÷àñíî ñêîíöåíòðóâàëèñü: íåäîñêîíàë³ñü ïðàâîâî¿ áàçè, êîðóìïîâàí³ñòü ÷èíîâíèê³â, òà ïðîñòå íåõòóâàííÿ çàêîíàìè ç³ ñòîðîíè ïðåäñòàâíèê³â êîìïàí³¿.

Øèðîêî â³äîìî ç ÿêèìè ïðîáëåìàìè ñï³òêàþòüñÿ ³íîçåìí³ ï³äïðèºìñòâà â Óêðà¿í³, êîëè ñòຠïèòàííÿ ñåðòèô³êàö³¿ ïðîäóêö³¿. Íà äàíèé ÷àñ ïðàâîâà áàçà â Óêðà¿í³ íàñò³ëüêè íåäîñêîíàëà, ùî äëÿ áóäü-ÿêî¿ ïðîäóêö³¿ ìîæå áóòè â³äìîâëåíî â ñåðòèô³êàö³¿ áåç í³ÿêî¿ ïðè÷èíè. Äëÿ çàäîáðåííÿ êåð³âíèöòâà â³äïîâ³äíèõ îðãàí³çàö³é âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÿê ñêðèò³ âèäè õàáàð³â , òàê³ ÿê çàêîðäîíí³ ïî¿çäêè ï³ä âèãëÿäîì â³äâ³äàííÿ òà ³íñïåêö³³ âèðîáíèöòâà, òà ³ ÿâí³ - ïåðåêàç ãðîøåé íà “äèðåêòîðñüêå“ ÌÏ ïðè äåðæàâí³é ñòðóêòóð³. Òîìó ñîë³äíà êîìïàí³ÿ, ÿêà ïîãîäæóºòüñÿ íà çàïðîïîíîâàí³ ïðàâèëà áðóäíî¿ ãðè, ç îäíîãî áîêó âèð³øóº ñâî¿ ñüîãîäåíí³ ïðîáëåìè, à ç ³íøîãî ñòàâèòü ñåáå â çàëåæí³ñòü â³ä äåðæàâíèõ ÷èíîâíèê³â. Òàêîæ òðåáà ïàì”ÿòàòè, ùî áóäü-ÿêà âñåñâ³òíüî â³äîìà òîðãîâà ìàðêà çàâæäè ñòî¿òü ï³ä ïðèö³ëîì ïðåñè, êîæíèé êðîê òðåáà âèâ³ðÿòè ñòî ðàç³â, òîìó ùî áóäü-ÿêà ïîìèëêà ìîæå çàáðóäíèòè îáëè÷÷ÿ ô³ðìè íå ò³ëüêè â îêðåì³é êðà¿í³, àëå é çàâäàòè øêîäè âñåñâ³òí³é òîðãîâ³é ìàðö³.

Òàê ³ âèéøëî â äàííîìó ðàç³ ç “Procter & Gamble“. Êîìïàí³ÿ äàëà ñåáå âòÿãíóòè â ñóìí³âí³ ô³íàíñîâ³ ñòîñóíêè ç êåð³âíèöòâîì îðãàí³â Ñåðòèô³êàö³¿. Òà êîëè ïî÷àëèñü ïåðø³ òåðòÿ ç êåð³âíèöòâîì , êîìïàí³ÿ ìóñèëà áóòè äâ³÷³ óâàæí³øå ó ñâî¿õ ä³ÿõ, òîìó ùî â äàí³é ñèòóàö³¿ ÷èíîâíèêè ÷åêàëè íà ïîìèëêó, ùîá çàâäàòè óäàðó -- à êîìïàí³ÿ íåçàáàðèëàñü ¿¿ çðîáèòè.

ijéñíî âèõ³ä íà ðèíîê ç íîâîþ ïðîäóêö³ºþ, öå äóæå âàæëèâèé êðîê, ÿêèé ïðè ï³äòðèìö³ íàëåæíî¿ ðåêëàìíî¿ êîìïàí³¿, ìîæå ñóòòºâî âïëèíóòè íà çðîñòàííÿ ïðîäàæ³â òà ñòâîðåííÿ ïîçèòèâíîãî, íîâàö³éíîãî ³ì³äæó êîìïàí³¿. Àëå äëÿ òàêèõ ä³é, òðåáà íàëåæíà ï³äãîòîâêà òà ñïðèÿòëèâà ñèòóàö³ÿ. Çàì³ñòü òîãî, ùîá ÿêèìîñü ÷èíîì âëàäíàòè ñèòóàö³þ ç ñåðò³ô³êàö³ºþ, êîìïàí³ÿ ïî÷àëà ïîñòàâêè â Óêðà¿íó íîâî¿ ïðîäóêö³¿ çà ñòàðèì ñåðò³ô³êàòîì, ïðè öüîìó “Procter & Gamble” çàïåâíÿº îðãàíè ñåðòèô³êàö³¿, â òîìó, ùî íîâèé ïîðîøîê ìàéæå í³÷èì íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ñòàðîãî, îäíî÷àñíî íàãîëîøóþ÷è â ðåêëàìí³é êîìïàí³¿ íà éîãî íîâ³ âëàñòèâîñò³. ßñíà ð³÷, ùî ö³ºþ ñèòóàö³ºþ ñêîðèñòàëèñü ìèòòºâî - â ïðåñ³ ç”ÿâèëàñü ñòàòòÿ.

ʳëüêà ñë³â ñë³ä ñêàçàòè, ùîäî ïèòàííÿ ïðî êðà¿íó ïîõîäæåííÿ òîâàðó. ijéñíî, ùî ÿê³ñòü ïîðîøêó âèðîáëåíîãî â Ðóìóí³¿ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîðîøêó âèðîáëåíîãî ó ðîçâèíóòèõ ºâðîïåéñêèõ êðà¿íàõ. Àëå ñë³ä çàóâàæèòè, ùî óêðà¿íñüêèé ðèíîê íå çì³ã áè “ïðîêîâêíóòè“ í³ îäí³º¿ ïà÷êè ºâðîïåéñêîãî âèðîáíèöòâà, ³ ÿê íàñë³äîê ö³íè çðîñëè á ³ íà óêðà¿íñüêèé ïîðîøîê. Òîìó ìð³ÿ óêðà¿íñüêîãî ñïîæèâà÷à öå íå òîâàð ºâðîïåéñüêîãî âèðîáíèöòâà, ÿê çàçíà÷åíî ó ñòàòò³, à äîñòóïí³ ö³íè íà ÿê³ñí³ ìèþ÷³ çàñîáè. ² âçàãàë³ ïðèêëàä ìàðêóâííÿ ïðîäóêö³¿ ïðèâåäåíèé ó ñòàòò³, º íîðìàëüíîþ ñâ³òîâîþ ïðàêòèêîþ, ³ òîìó öÿ ÷àñòèíà ïðîáëåìè ìîæå áóòè ëåãêî âè÷åðïàíà, ³ äàë³ ðîçãëÿäàòèñÿ íå áóäå.


menedzhment-kak-nauka-i-iskusstvo-problemi-integracii.html
menedzhment-organizacii-raspisanie-uchebnih-zanyatij-2-kursa.html
menedzhment-ta-konkurencya.html
menehmi-ili-blizneci-menaechmi.html
mentalitet-i-strategii-rossijskogo-biznesa.html
menyu-banketa-i-prigotovlenie-produktov.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vneshneekonomicheskoj-deyatelnosti-3-vneshnetorgovaya-politika.html
 • letter.bystrickaya.ru/obitatelnica-komediya-skazka-v-treh-dejstviyah.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/lekciya-dvenadcataya-ponyatie-sushestvovanie.html
 • student.bystrickaya.ru/10-duhovnost-etapiili-otsutstvie-etapov-ntegralnaya-psihologiya-soznanie-duh-psihologiya-terapiya-izdatelstvo.html
 • credit.bystrickaya.ru/otchet-akima-goroda-kurchatov-o-vipolnenii-vozlozhennih-na-nego-funkcij-i-zadach-na-10-sentyabrya-2010-goda.html
 • thesis.bystrickaya.ru/predmet-psihiatrii-pogranichnaya-psihiatriya-detskaya-psihiatriya-detskaya-socialnaya-psihiatriya-sushnost-nekotorih-psihiatricheskih-ponyatij-simptom-sindrom-sta.html
 • holiday.bystrickaya.ru/mezhdunarodnie-resursi-bazi-dannih-i-repozitarii-nauchno-issledovatelskie-uchrezhdeniya.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tehnicheskoe-zadanie-razrabotku-programmnogo-produkta-8-1-osnovanie-dlya-razrabotki-8.html
 • literature.bystrickaya.ru/ekonomicheskaya-geografiya-rossii.html
 • thescience.bystrickaya.ru/kekusinkaj-rossii-medvezhegorskij-municipalnij-a-v-bura-rajon.html
 • nauka.bystrickaya.ru/vozmozhnosti-biodiagnostiki-v-oblasti-kriminalistiki-zatronutaya-avtorom-volnovala-pitlivie-umi-s-nezapamyatnih.html
 • klass.bystrickaya.ru/6-korrekciya-navikov-chteniya-u-mladshih-shkolnikov-uchebnoe-posobie-dlya-studentov-srednih-pedagogicheskih-uchebnih-zavedenij.html
 • reading.bystrickaya.ru/metodicheskie-osnovi-prognoza-razvitiya-vhk-bassejna-unificirovannie-formi-predstavleniya-rezultatov-razrabotki-skiovo.html
 • predmet.bystrickaya.ru/rezultati-municipalnogo-etapa-vserossijskoj-olimpiadi-shkolnikov-po-obsheobrazovatelnim-predmetam.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/pryamie-inostrannie-investicii-v-avtonomnuyu-respubliku-krim-stranica-4.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/razvitie-i-razmeshenie-hudozhestvennih-promislov-na-territorii-rf-chast-7.html
 • tests.bystrickaya.ru/konspekt-uroka-po-tehnologii-v-9-b-klasse-po-teme-zashita-proekta-moi-zhiznennie-plani-i-professionalnaya-karera.html
 • lecture.bystrickaya.ru/5-nadezhnij-i-effektivno-rabotayushij-gosudarstvennij-apparat-garantiya-realizacii-lyubih-masshtabnih-proektov.html
 • laboratory.bystrickaya.ru/v-agtu-obsuzhdayut-problemi-utilizacii-v-oblastnom-centre-tbo-novie-programmi-folkunivorsitota-17-studentam-zhirinovskij.html
 • crib.bystrickaya.ru/istoriya-yuzhnih-i-zapadnih-slavyan-tipovaya-uchebnaya-programma-dlya-visshih-uchebnih-zavedenij-po-specialnosti-stranica-4.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tema-10-infekcionnie-bolezni-upravlyaemie-sredstvami-immunoprofilaktiki-lekciya-1-ch.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/programma-dlya-bakalavrov-1-kurs-1-semestr-72-lekcionnih-chasa-vvedenie.html
 • letter.bystrickaya.ru/nashego-uroka-vpk.html
 • turn.bystrickaya.ru/plan-meropriyatij-po-realizacii-nakazov-izbiratelej-na-2005-2010-godi.html
 • bukva.bystrickaya.ru/metodi-i-algoritmi-komponovki-razmesheniya-i-trassirovki-pechatnih-plat.html
 • abstract.bystrickaya.ru/16-priroda-i-sostav-funkcij-menedzhmenta-2-13-usloviya-i-faktori-kachestva-upravlencheskih-reshenij-kachestvo.html
 • books.bystrickaya.ru/byulleten-novih-postuplenij-sentyabr-2005-g-stranica-2.html
 • znanie.bystrickaya.ru/4-razgranichenie-polnomochij-i-organizaciya-deyatelnosti-publichno-pravovih-obrazovanij.html
 • education.bystrickaya.ru/1-provedenie-obsledovaniya-obekta-avtomatizacii-i-razrabotka-trebovanij-k-avtomatizirovannoj-sisteme.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/prikaz-14-fevralya-2012-g-201-u-oprovedenii-gorodskogo-smotra-konkursa-kabinetov-sluzhbi-prakticheskoj-psihologii.html
 • abstract.bystrickaya.ru/11-magistralnij-kanal-prikaz-ministra-selskogo-hozyajstva-respubliki-kazahstan-ot-4-iyunya-2009-goda-326-ob-utverzhdenii.html
 • grade.bystrickaya.ru/mladshaya-edda.html
 • assessments.bystrickaya.ru/ekonomika-i-finansi-informacionnij-byulleten-15-dekabr-2010-g.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/vozmozhnosti-magnitno-rezonansnoj-tomogr-afii-v-morfo-funkcionalnoj-oce-nke-cerebralnogo-venoznogo-krovotoka-i-likvorocirk-ulyacii-14-01-13-luchevaya-diagnostika-luchevaya-terapiya-03-03-01-fiziologiya-stranica-4.html
 • institut.bystrickaya.ru/tema-4-organizaciya-deyatelnosti-uchastkovogo-upolnomochennogo-milicii-na-administrativnom-uchastke.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.