.RU

Маркетингові дослідження

ТЕМА 10. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. СУТНІСТЬ І ВИДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

2. МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ: ВИДИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

3. МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА

4. МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ ПЕРВИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5. ВИСНОВКИ

Після вивчення теми Ви зможете:

· Визначити сутність маркетингових досліджень;

· Зрозуміти особливості маркетингової інформації ;

· Описати основні складові маркетингової інформаційної системи;

· З′ясувати сутність методів збирання первинної інформації

· Порівняти переваги і недоліки різних методів збору інформації

1. СУТНІСТЬ І ВИДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

В 1911 році Георг Федерік заснував першу американську фірму, що стала займатись маркетинговими дослідженнями. З цього часу і дотепер – це не тільки важлива складова в діяльності компаній, але й достатньо прибуткова сфера бізнесу.

Маркетингові дослідження – це комплекс різноманітних заходів по збору, обробці і аналізу інформації, які дозволяють підприємству розробляти і реалізовувати стратегію і тактику маркетингу та суттєво зменшувати невизначеність прийнятих маркетингових рішень.

Об′єктами маркетингових досліджень можуть бути категорії, процеси, явища економічного, соціального, психологічного характеру, що у сукупності представляють сутність і наслідок маркетингової діяльності підприємства на конкретному ринку.

Маркетингові дослідження – це діяльність, яка через інформацію зв”язує підприємство зі споживачами і зовнішнім середовищем.

Маркетингові дослідження необхідні для забезпечення менеджерів інформацією з метою виявлення маркетингових можливостей і розробки стратегій для використання цих можливостей. Маркетингові дослідження виконують інформаційну роль у низці ключових галузей. По-перше, вони використовуються як інформаційна база при пропозиції нових товарів. По-друге, маркетингові дослідження здатні виявити нові можливості для існуючих товарів. По-третє, маркетингові дослідження важливі для виявлення можливостей реанімації попиту, коли він падає.

Маркетингові дослідження можуть розрізнятися по сутності , об′єкту, напрямку, масштабам, строкам проведення і т.і.

Всі маркетингові дослідження з достатньою ступінню умовності можна класифікувати по таким ознакам:

► По відношенню до підприємства розрізняють внутрішні і зовнішні.

Внутрішні – здійснюються на самому підприємстві у відношенні таких аспектів діяльності як виробнича, ііноваційна, організаційна і т.і.

Зовнішні зосереджуються на дослідженні чинників макро- і мікросередовища у різноманітних маркетингових аспектах.

► По розробці стратегії проведення розрізняють первинні маркетингові дослідження і дослідження зворотнього зв′язку.

Первинні дослідження мають своєю метою вивчення такого об′єкту, який досі не брався до уваги, або ніколи не вивчався. При цьому головна увага приділяється статичному стану об′єкта, його якісним і кількісним характеристикам. Дослідження зворотнього зв′язку організуються для визначення реакції об′єкта на певні дії, тобто першочергова увага приділяється динаміці процесів або змінам , що відбуваються з об′єктом.

► В залежності від форми організації розрізняють система-тичні і спеціальні дослідження .

Систематичні дослідження провадяться регулярно впродовж достаньо довгого проміжку часу. Вони частіше прив′язані до конкретних об′єктів, здійснюються спеціальними підрозділами, і власне самі є частиною стратегії підприємства.

Спеціальні дослідження є разовими заходами, що пов′язані з вивченням таких факторів, значущість яких зростає настільки, що потребує обов′язкового їх врахування в формуванні стратегій підприємства. Це можуть бути або нові фактори, або вже відомі, але такі, що змінились настільки, що змінюється характер їх впливу на діяльність підприємства.

► По методам збору інформації розрізняють кабінетні та польові, та змішані дослідження.

Кабінетні дослідження – спрямовані на вивчення вторинної інформації, або інформації, яка вже існує по проблемі, що вивчається. Дослідник провадить дослідження “в кабінеті”.

Польові дослідження – при їх здійсненні дослідник максимально наближається до об”єкту дослідження, тобто використовуються методи безпосереднього збирання інформації.

Змішані дослідження – це ті, що поєднують риси кабінетних і польових.

► В залежності від цілей , які переслідуються маркетинговими дослідженнями, розрізняють комерційні і некомерційні дослідження .

Комерційні дослідження мають своєю метою досягнення комерційного прибутку. Некомерційні мають на меті досягнення соціальних або суспільних цілей. Можливо, щоб дослідження, які провадяться з некомерційною метою, у подальшому стати комерційними.

► По формі організації розрізняють дослідження, що проводяться власними силами, і дослідження , які провадять спеціалізовані організації.

Щоб виконувати своє призначення маркетингові дослідження повинні забезпечувати керівництво підприємство для прийняття рішень

2. МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ: ВИДИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

В маркетингових дослідженнях головну роль грає маркетингова інформація. Інформація – це сукупність відомостей (даних) про будь-який об”єкт, факт, явище, процес. Маркетингова інформація має певну специфіку :

· Маркетингова інформація відображає якісні , а не кількісні характеристики об”єкту;

· Багато інформації, яка не піддається формалізованому представленню;

· Багато інформації, обробка якої потребує участі людини;

· Маркетингова інформація розпорошена у великій кількості джерел;

· Актуальність маркетингової інформації короткострокова.

Маркетингова інформація також може бути класифікована по різним ознакам.

►По періоду діяльності об”єкта розрізняють ретроспективну, поточну, прогнозну.

►В залежності від рівня значущості розрізняютьоперативну, тактичну, стратегічну.

► По частоті надходження розрізняють систематичну інформацію і епізодичну.

► По методам одержання інформації розрізняють первинну і вторинну інформацію. Первинна – інформація, що збирається вперше безпосередньо в місцях виникнення. Вторинна інформація – це інформація, яка вже існує, і надходить до дослідників з різних джерел.

Дослідження переважно починають із збирання вторинної інформації. Цей етап називають “кабінетними дослідженнями”. Вторинну інформацію можна збирати із внутрішніх і зовнішніх джерел.

Джерела внутрішньої вторинної інформаії:

· Фінансова і статистична звітність підприємства;

· Дані про збут щодо товарів і ринків;

· Рахунки клієнтів;

· Дані попередніх досліджень тощо.

Джерела зовнішньої вторинної інформації:

· Видання державних установ, зокрема довідники, статистичні огляди,

· Періодика, книжки;

· Комерційна інформація

Інформацію, яка використовується в маркетингових дослідженнях, оцінюється за допомогою різних критеріїв:

· Корисність – ступінь відповідності даної інформації головним цілям дослідження ;

· Достовірність – відповідність реальному положенню речей;

· Новизна – наскільки одержана інформація характеризує невідоме досліджуване явище;

· Актуальність – здатність зберігати достовірність певний час;

· Релевантність – ступінь задоволеності користувача одержаними даними;

· Репрезентативність – представництво( чи представляє дана інформація у сукупності характер процесу чи явища).

Крім того, велике значення має і можливий рівень формалізації, що обумовлює швидкість її передавання; а також швидкість і якість її обробки.

І первинна, і вторинна інформація мають певні переваги і недоліки, свої інформативні джерела.

3. МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА

В сучасних умовах потреба в маркетинговій інформації постійно зростає, і менеджери з маркетингу часто відчувають брак достовірних, актуальних та вичерпних даних. Для того, щоб розв”язати цю проблему, на підприємстві потрібно створити систему збирання необхідної маркетингової інформації, або маркетингову інформаційну систему (МІС). Маркетингова інформаційна система – це безперервно діюча система, призначена для збирання, оброблення, аналізу та оцінювання й розподілу інформації, яка необхідна для прийняття рішень із питань маркетингового планування, втілення у життя та контролю за виконанням маркетингових заходів.

Маркетингова інформаційна система – складається з людей, обладнання і методологічних прийомів, визначених для збору, класифікації, аналізу, оцінки і розповсюдження інформації для прийняття маркетингових рішень. Необхідність використання в маркетинговій діяльності різноманітної і достатньо обсяжної інформації потребує системного підходу до організації її отримання, обробки і аналізу в процесі вироблення управлінських рішень.

Маркетингова інформаційна система – це система, яка дозволяє підприємству інтегрувати інформацію із різних джерел, а потім передавати її менеджерам у формі, яка пристосована для прийняття рішень.

Приведене визначення МІС включає три функції МІС:

· МІС повинна зібрати інформацію із різних джерел – від споживачів, конкурентів, торгового персоналу, дистриб”юторів і інших джерел.

· МІС повинна надавати можливість аналізувати зібрану інформацію, що потребує зведення воєдино інформації із різних джерел, щоб оцінити її вплив на продажі і прибутки підприємства;

· Розповсюдження інформації потребує спрямування проаналізованих даних певному працівнику підприємства в потрібний час для прийняття рішення. Тому МІМ повинна розпізнавати вид інформації, яка необхідна і різних центрах прийняття рішень на підприємстві.


massovie-izdaniya-o-dostizheniyah-sovremennoj-medicini-chast-2.html
massovie-prazdniki-drevnej-grecii.html
massovij-sport-podgotovlen-po-rezultatam-ezhednevnogo-monitoringa-i-vklyuchaet-v-sebya-analiz-otkritih-istochnikov.html
massovoe-kino-kak-yavlenie-kulturi-xx-veka.html
master-i-margarita-ma-bulgakova.html
masterskie-srednevekovih-monahov-knizhnikov.html
 • write.bystrickaya.ru/formirovanie-proizvodstvennoj-programmi-na-predpriyatiyah-slokalnimi-vertikalno-integrirovannimi-proizvodstvami-mineralnih-kalijnih-udobrenij.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/spravochnie-materiali-b-g-stepanov-spravochnik-korotkovolnovika.html
 • teacher.bystrickaya.ru/gb-mse-po-saratovskoj-oblasti.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/predprinimatelstva-i-prava.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/nash-dom-vselennaya-chast-2.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-3-informacionno-poiskovaya-rabota.html
 • report.bystrickaya.ru/ispitanie-zhemchuzhinoj-skazka-dlya-vzroslih-detej-pismo-s-morskogo-dna.html
 • tests.bystrickaya.ru/literatura-prikaz-ot-soglasovano-nachalnik-tou-rospotrebnadzora-v-gorodah-anzhero-sudzhenske-i-tajge-s-n-filippov.html
 • spur.bystrickaya.ru/literatura-pravovie-i-normativnie-istochniki-uchebno-metodicheskij-kompleks-kursa-podgotovki-bakalavrov-po-napravleniyam.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/angelhranitel-mangazina.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-discipline-veshnoe-pravo-dlya-napravleniya-030900-62-yurisprudenciya.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/uchebnik-sankt-peterburgskogo-gosudarstvennogo-universiteta-finansovie-rinki.html
 • occupation.bystrickaya.ru/nauchno-issledovatelskaya-rabota-studentov-kak-sredstvo-formirovaniya-informacionno-kommunikacionnoj-kompetentnosti-bakalavrov-pedagogiki-i-v-abramova-nauchnoe-obozrenie-2008-6.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/pamyat-9-dekabrya-zachatie-svyatoj-bogopramateri-anni-kogda-zachala-svyatuyu-bogorodicu.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/kolebatelnij-kontur-usilitelya-promezhutochnoj-chastoti.html
 • control.bystrickaya.ru/dopolnitelnij-reglament-stranica-5.html
 • grade.bystrickaya.ru/obshaya-harakteristika-zhilishnogo-fonda-rajona-materiali-po-obosnovaniyu-shemi-territorialnogo-planirovaniya-michurinskogo.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vladimir-nabokov-soglyadataj-stranica-2.html
 • institute.bystrickaya.ru/f-m-dostoevskij-skazal-chto-krasota-spaset-mir-a-n-k-rerih-utochnil-etu-formulu-osoznannaya-potrebnost-k-krasote-spaset-mir.html
 • laboratory.bystrickaya.ru/visshee-obrazovanie-v-germanii-chast-3.html
 • doklad.bystrickaya.ru/vospitanie-duhovnih-cennostej-lichnosti-v-processe-izucheniya-disciplin-gumanitarnogo-cikla.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tema-16-teoriya-potrebitelskogo-povedeniya-programma-disciplini-dpp-08-ekonomicheskaya-teoriya-shifr-disciplini.html
 • control.bystrickaya.ru/chast-ii-chelovechestvo-na-rubezhe-novoj-eri-vsemirnaya-istoriya-xx-vek-uchebnik-dlya-shkolnikov-1011-klassov.html
 • literature.bystrickaya.ru/didaktikali-ojindar-arili-balalardi-blmdern-keejtp-tldern-bajlanistira-sjleuge-jretu.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/respublika-komi-zakon-o-byudzhetnoj-sisteme-i-byudzhetnom-processe-v-respublike-komi.html
 • lesson.bystrickaya.ru/rabstvo-v-kitae.html
 • notebook.bystrickaya.ru/iii-usloviya-dlya-osushestvleniya-samostoyatelnogo-vivoza-produkcii-so-sklada-zakazchikom-konkursa.html
 • doklad.bystrickaya.ru/usilenie-roli-mestnih-finansov-v-ekonomicheskom-i-socialnom-razvitii-na-primere-vostochno-kazahstanskoj-oblasti-08-00-10-finansi-denezhnoe-obrashenie-i-kredit.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/model-s-preobladaniem-sferi-obrazovaniya-proekt-proon-i-komiteta-obshestvennih-i-mezhregionalnih-svyazej-pravitelstva.html
 • lesson.bystrickaya.ru/po-istorii-kartofelnaya-stolica-leningradskoj-oblasti.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tipovie-logicheskie-shemi-posledovatelnostnogo-tipa.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/kontrolnie-voprosi-po-discipline-metodicheskie-ukazaniya-po-provedeniyu-samostoyatelnoj-raboti-studentov.html
 • lecture.bystrickaya.ru/5-informacionnaya-bezopasnost-v-setyah-evm.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/razvitie-personala-cherez-razvitie-organizacii-organizacionnoe-razvitie-istoki-tehnologii-metodi.html
 • klass.bystrickaya.ru/aza-halini-ner-zhne-muzika-mdeniet-8-sinip-ashinbekov-bauirzhan-mrzhanli.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.